När parterna inledningsvis ombads betygsätta den nuvarande kameraövervakningslagen framgick skillnaderna i synsätt tydligt.