SecurityWorldMarket

2024-04-11

Beyond Security – Del 1 av 5

Beyond security – ännu ett ben för säkerhetsföretagen

Paneldiskussion på Sectech hösten 2023.

Beyond Security var ett av de ämnen som tillägnades en paneldiskussion på Sectech i höstas. I panelen ingick, från vänster: Jonas Adlergård (Johnson Controls), Kristina Madolova (Axis Communications), Christopher Åkesson (Milestone Systems) och Gottfried Seidevall (Bravida Säkerhet).

I takt med IoT-samhällets framväxt ser allt fler att säkerhetstekniken kan göra så mycket mer nytta än att skydda och säkra områden och personer. På Sectech i höstas möttes företrädare för några betydande säkerhetsteknikleverantörer för att diskutera trenden ’Beyond security’ och dess betydelse för branschen.

Säkerhetsteknik baseras alltmer på datainsamlande sensorer som kan upptäcka förberedelse eller påbörjad brottslig aktivitet. Kombinerat med kameror kan också förövare identifieras.

Hälsa, hållbarhet och kostnadseffektivitet

’Beyond security’ innebär att säkerhetssystemen och dess komponenter även används för att erbjuda ytterligare fördelar för såväl affärsverksamheter som myndigheter och även för privata hem. I smarta byggnader kan de exempelvis utgöra verktyg för att befrämja energieffektivitet genom att optimera belysning och uppvärmning – baserat på användningsdata som hämtats från säkerhetssystemens sensorer. Det kan också handla om att bidra till utrymmesoptimering genom att analysera rummens användning. Möjligheten att nyttja tillträdeskontroll för att förbättra medarbetarupplevelsen – genom att individanpassa inställningar som temperatur och belysning – har även lyfts fram. Dessutom kan smarta sensorer övervaka luftkvalitet för hälsa och välmående.

Mäta luftkvalitet

I en paneldiskussion på temat Beyond Security under Sectech-dagarna i höstas deltog fyra företrädare för bolag som kan anses som representativa för den stadigt växande Beyond security-marknaden. De inledde med att beskriva sina visioner kring trenden.

– Det handlar om att få ihop alla delar i byggnaderna. Säkerhetssystem finns i alla fastigheter. Vi kan använda brandlarm, mäta luftkvalitet och styra ventilation med hjälp av säkerhetssystem, menade Jonas Adlergård, nordisk försäljningschef på Johnson Controls.

Ökad produktivitet och färre sjukskrivningar

Han poängterade också att passersystemen kan mäta personflöden i fastigheten så att man får koll på hur många som kommer in i fastigheten. Det i sin tur kan styra ventilationen och värmen.

– Möjligheten att få rätt luftkvalitet vill jag särskilt lyfta fram. Det bidrar till förbättrad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. För hyresvärden innebär det också att fastigheterna blir mer attraktiva, vilket gagnar lönsamheten.

Smarta städer – tre fokusområden

Kristina Madolova, Architect & Engineering Manager, på Axis Communications, berättade om Axis tre fokusområden kring den smarta staden: trygghet, trafikövervakning och miljöövervakning.

– Dessa områden utgör grunden för våra partnerskap kring smarta städer, där vi försöker arbeta fram lösningar, berättade hon.

Kamerorna som sensorer

Att Axis har en viktig roll är naturligt då kameror spelar en central roll, inte bara för videoupptagning utan också som IoT-sensor som genererar kompletterande data, exempel för visualiseringar av trafikflöden, förtydligade Kristina Madolova från Axis.

– Jag jobbar mot de som specificerar dessa miljöer, det vill säga stadsplanerare, arkitekter, konsulter. Vi har en nära dialog kring frågor som specifikt handlar om att förstå värdet för slutkunden och hur Axis och våra partners kan stötta det underliggande behovet, förklarade hon slutligen.

Hämmande lagstiftning

Christopher Åkesson, försäljningschef på Milestone Systems, inledde med att berätta att just ’beyond security’ är något som Milestone Systems ser en stark framtid i. Men han påtalade också en hämmande faktor för utvecklingen mot ’beyond security’.

– En ände jag skulle vilja börja i är lagstiftningen som fortfarande är ganska strikt, vilket inte är ett trivialt hinder. Tittar man utanför Sveriges gränser, skulle jag säga att vi ligger efter, i jämförelse med exempelvis marknaderna i USA och Mellanöstern där man redan är i full gång med att applicera ’beyond security-lösningar’. Här är det ofta lagstiftningen som sätter käppar i hjulet, sa han.

Inte bara kamerasensorer

Christopher Åkesson betonade också att det inte bara är kamerasensorer, utan även andra typer av sensorer som ska mixas med video.

– Men det finns också en omfattande utmaning i att integrera alla de befintliga sensorerna i byggnaderna. Temperatursensorer kan ju säga en sak, men det verkliga mervärdet uppstår när man exempelvis kopplar på en video för att komplettera en temperaturmätare.

Energibesparing efterfrågas

Gottfrid Seidevall, vd på Bravida Säkerhet, lyfte fram att det nu handlar om att bygga upp en förmåga i att få in dessa framtidsmöjligheter i enskilda projekt och leveranser.

– Och även om energibesparingar lyfts som ett vanligt och känt exempel, vill jag ändå säga att det är just det som våra kunder frågar efter, konstaterade han.

Många aktörer inblandade

Gottfried Seidevall förklarade också varför det är så svårt att exempelvis få ihop en väl fungerande energibesparing som en enhet.

– Det är olika aktörer, det är olika produkter, olika kunder och olika systemleverantörer som ska kommunicera med varandra. Det pratas mycket om att samla in data, men hur säkra är dessa system? Jag ser att branschen kommer behöva positionera sig utifrån sin förmåga kring cybersäkerhet, poängterade han.

Måste komma in tidigare i projekt

I sin slutreplik vände sig Gottfried Seidevall till slutkunderna i publiken på Sectech, det vill säga de som ska hantera denna komplexitet.

– Det handlar om att komma in i en tidig fas i ett projekt. Ju tidigare vi kan vara med, ju tidigare kan vi hitta dessa samverkansmöjligheter.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan