SecurityWorldMarket

2024-03-06

Perimetersäkerhet – Del 3 av 8

”Områdesskyddets stängsellinje är den första försvarslinjen”

Övervakade pulsstängsel avskräcker och upptäcker inkräktare. Med funktionen Adaptive Thresholds kan de också anpassa sig dynamiskt till förändringar i miljön som orsakar fluktuationer i spänningen på stängslet runt perimetern och därmed reducera falsklarmsrisken utan att minska känsligheten.

Övervakade pulsstängsel avskräcker och upptäcker inkräktare. Med funktionen Adaptive Thresholds kan de också anpassa sig dynamiskt till förändringar i miljön som orsakar fluktuationer i spänningen på stängslet runt perimetern och därmed reducera falsklarmsrisken utan att minska känsligheten.

Hur kan man i högsäkerhetsobjekt säkerställa perimeterskyddet så att det utgör ett offensivt intelligent försvar? Det är den övergripande frågan som perimetersäkerhetsspecialisten Johan Reich, affärsutvecklingschef på Gallagher Security Nordics, ombetts att svara på i den här intervjun.

Att designa en effektiv perimetersäkerhetslösning är en komplex process. Konsulten, arkitekten eller säkerhetsintegratören har många faktorer som ska tas hänsyn till. Hotbilderna, möjliga scenarier, hur rutinerna på arbetsplatsen ser ut och vilken påverkan som väder, vind och vegetation kan ha på säkerhetssystemet. Allt detta utgör beslutsunderlag när val av tekniklösningar ska göras.

Skräddarsydda lösningar

Johan Reich, Gallagher Security, intervjuas om perimetersäkerhetens möjligheter och utmaningar.
Johan Reich, Gallagher Security, intervjuas om perimetersäkerhetens möjligheter och utmaningar.

Mycket handlar sålunda om att anpassa lösningar till säkerhetsobjektets särskilda förhållanden när det gäller perimetersäkerhet. De möjliga intrångsriskerna balanserade mot kraven som gäller på platsen och i den berörda verksamheten är därmed avgörande för vilken typ av säkerhetslösning som bör användas.

Ett exempel är kunder som vill verka utan att väcka uppmärksamhet. De kanske inte vill annonsera vad de gör genom en visuellt skrämmande perimeterskydd. Därför kanske de hellre använder nedgrävda sensorer, laser- och mikrovågssensorer än exempelvis kameror.

– Vill man däremot ha ett proaktivt avskräckande skydd så kan ett elstängsel med larm, som fördröjer och i de flesta fall förhindrar inkräktare, vara ett bra alternativ, säger Johan Reich, affärsutvecklingschef.

Den första försvarslinjen

Gallagher Security är en globalt verksam aktör som tillverkar perimetersäkerhetslösningar och som är världsledande på elstängsel. Företagets kunder omfattar allt från mindre företag till högsäkerhetsobjekt inklusive kritisk infrastruktur. I Sverige och Norden har Gallagher främst etablerat sig i högsäkerhetssegmentet.

Johan Reich ser perimeter- eller områdesskyddets stängsellinje som den första försvarslinjen.

– Till skillnad från många andra aktörer inom perimetersäkerhet ser vi inte detekteringen som den primära uppgiften utan det är att avskräcka och hindra intrång.

Johan Reich menar vidare att grunden för ett bra perimeterskydd är att det är robust, särskilt när det gäller kritisk infrastruktur.

– Därför måste man projektera, designa och anpassa lösningen till de förutsättningar som gäller i det aktuella fallet samt ta hänsyn vilka hotbilder som finns. Därutöver är det väldigt viktigt att det finns en underhållsplan, säger han.

Perimeterskyddet i den yttre perimetern är en organisations första försvarslinje, enligt Johan Reich.
Perimeterskyddet i den yttre perimetern är en organisations första försvarslinje, enligt Johan Reich.

Komplex hotbild

Det som gör kritisk infrastruktur till en stor utmaning är den komplexa hotbilden, enligt Johan Reich.

– Förutom intrång av kriminella och stöldrisker måste man ta höjd för välplanerade attacker av såväl terrorister som aktivister samt ha beredskap för många andra hot som gäller för kritisk infrastruktur. Säkerhetslösningarna i kritisk infrastruktur måste därför designas för att reagera på alla tänkbara hotscenarier.

Johan Reich återkommer ofta till vikten av att lösningen ska avskräcka, detektera och fördröja intrång.

– Detektering är som sagt viktigt, men de räcker inte eftersom åtgärdsinsatser ofta tar lång tid. Därför är det så klart viktigt att man har en lösning som kan avskräcka eller åtminstone fördröja inkräktare.

Avskräckande skydd

I ett områdesskydd är det i första hand den yttre perimetern, alltså staketlinjen som ska säkras. Därefter är det specifika byggnader eller nyckelinfrastruktur; det vill säga byggnaders skalskydd och slutligen inre utrymmen där begränsat tillträde är nödvändigt. Säkerhetslösningarna inom varje lager bör hjälpa till att fördröja, avskräcka och upptäcka intrång, enligt Johan Reich och hans kollegor på Gallagher Security.

Till vanliga avskräckande och fördröjande åtgärder räknas skyltar och larmade fysiska barriärer, men som ett ännu skarpare skydd räknas övervakade pulsstängsel som är designade för att ge en kort men säker stöt om när inkräktaren kommer i kontakt med staketets strömförande ledning.

– Våra övervakade pulsstängsel uppfyller självklart internationella säkerhetsstandarder och är ett mycket effektivt avskräckande medel, fastslår Johan Reich.

Falsklarm kan minimeras

Falsklarmproblematik kopplat till perimetersäkerhetslösningar har diskuterats mycket de senaste åren och Johan Reich tycker att det är viktigt att ta frågan på högsta allvar.

– Ett av huvudkraven från våra kunder, förutom ett avskräckande skalskydd, är att de vill ha ett system som detekterar snabbt med låg falsklarmsfrekvens.

– Även här gäller det som jag sa inledningsvis, nämligen att projektering och design av säkerhetslösningen är anpassad till miljöns förutsättningar samt att det finns en underhållsplan. Då är förutsättningarna goda att perimetersäkerhetssystemet fungerar som det ska och inte belastas av onödiga larm.

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan