SecurityWorldMarket

2019-07-18

Röda siffror för Tagmasters andra kvartal

Tagmaster har presenterar sin delårsrapport för andra kvartalet 2019 som visar på en nettoomsättningsökning på 4,8 procent, från 50,7 miljoner kronor motsvarande period 2018 till noteringen 53,2 miljoner kronor 2019. Resultatmässigt ser det dock tunt ut. Rörelseresultatet /EBITDA) uppgick till 0,0 miljoner kronor (3,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,0% (6,7).

Resultatet efter skatt uppgick till -3,3 miljoner kronor (0,8) och per aktie landade resultatet på -0,01 (0,00). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,2 miljoner kronor (11,6)

Den 13 juni slutfördes förvärvet av amerikanska Sensys Networks Inc. Köpeskillingen uppgick till 16 miljoner dollar på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital.

Genom en företrädesemission ökade aktiekapitalet med 5 534 530,50 SEK och antalet aktier med 110 690 610 aktier. Genom en riktad emission ökade aktiekapitalet med 2 581 250 SEK genom utgivande av 51 625 000 aktier.

Ser man till halvåret, januari till juni, minskade nettoomsättningen med 9,9 procent till 97,0 miljoner kronor (107,7). Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 4,3 miljoner kronor (8,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,4% (8,0)

Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 miljoner kronor (3,7) och resultatet per aktie uppgick till -0,01 (0,02). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,2 miljoner kronor (8,5)

I en kommentar till delårsrapporten framhåller Jonas Svensson att förvärvet av Sensys Networks, som slutfördes den 13 juni, präglat andra kvartalet.

– Med förvärvet skapar vi, omsättningsmässigt, ett nästan dubbelt så stort företag och får tillgång till en egen plattform även i USA och vi kommer i åtnjutande av en både bredare och djupare teknologikompetens, säger han.

– Via förvärvet skaffar vi en högre organisk tillväxtpotential och vi blir en ännu mer intressant partner i byggandet av framtidens smarta städer.

Rapporten präglad av förvärv
Jonas Svensson betonar också betydelsen av att nu förfoga över Sensys Networks trådlösa plattform för trafik- och parkeringslösningar, som erbjuder en ”end-to-end” lösning som består av sensorer, edge gateways och ett sofistikerat, cloudbaserat, data management system (SNAPS) som har installerats i hundratals städer runtom i världen.

– Systemet adresserar behovet av att låta data styra för att erbjuda effektivare trafik- och parkeringslösningar, säger han.

Jonas Svensson förklarar att bolagsförvärvet till stor del ligger bakom både omsättningsökningen och resultatutfallet.

– Vår totala försäljning under kvartalet har varit högre än föregående år vilket beror på att vi räknat med Sensys Networks siffror för de sista två veckorna i perioden. Justerar vi för detta så har försäljningen varit på samma nivå som föregående år, men med en högre bruttomarginal. Kostnaderna har under perioden varit tillfälligtvis högre, hos både Tagmaster och Sensys Networks, kopplat till förvärvet vilket ger ett lägre resultat, säger han.

Integrationsarbete i fokus
Johan Svensson kommenterar Tagmasters engelska verksamheter, CA Traffic och Citysync. Han konstaterar de har haft ett kvartal i linje med Q1, men med något lägre marginaler beroende på en ofördelaktig produktmix. Svensson betonar integrationsarbetet – mot en gemensam struktur – ska slutföras under andra halvåret.

– Och vi fortsätter med att förstärka våra sälj- och marknadsresurser, säger han.

Svensson menar vidare att Tagmaster franska verksamheter, Balogh, Magsys och Hikob totalt sett visat ett tillfredställande resultat under perioden.

– Produktleveranser av Baloghs nya SIL 4 produktplattform har nu påbörjats, men dock i en något lägre takt än planerat. Vi har under kvartalet haft en något högre kostnadsnivå kopplat till avslutningen av tidigare management örändringar.

Franska bolag fusioneras
I de franska bolagen tas integrationsarbetet ett steg längre än i de brittiska bolagen, då man under halvåret ska slå ihop de legala enheterna.

– Med en integrerad verksamhet ser vi framför oss en kraftfullare bearbetning av den, spännande, franska marknaden. I Frankrike arbetar vi också vidare med rekryteringar för att förstärka våra sälj- och marknadsresurser.

Just integrationsarbetet sätter Jonas Svensson stor tilltro till.

– Vårt integrationsarbete, av tidigare förvärvade verksamheter, närmar sig slutfasen och våra, numera, kostnadseffektiva enheter kan framöver fokusera på att öka försäljningen. Integrationsarbetet med Sensys Networks är redan igång och vi ser i första steget ett närmande rörande det europeiska säljarbetet, säger Jonas Svensson avslutningdsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan