SecurityWorldMarket

2023-11-28

Tempest Security redovisar vinst och tillväxt

Tempest Security presenterar en stark rapport för tredje kvartalet 2023. Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 125,9 (111,8) miljoner kronor. Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), var 11,7 (7,6) miljoner kronor.

Rörelseresultatet landade på 8,6 (4,9) miljoner kronor. Justerat rörelseresultat uppgick till 9,1 (5,8) miljoner kronor och periodens resultat blev 6,4 (7,7) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 9,5 (8,1) miljoner kronor.

Bland väsentliga händelser under tredje kvartalet märks avtal om bevakning av EU-myndighet ECDC i Stockholm. Avtalet sträcker sig upp till fyra år med ett maximalt avtalsvärde om 64 miljoner kronor.

9-månadersrapport

För perioden januari – september 2023 rapporteras en nettoomsättning som ökade med 11 procent till 350,8 (316,9) miljoner kronor. Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar var 19,6 (17,4) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 10,6 (9,4) miljoner kronor medan justerat rörelseresultat landade på 12,5 (12,5) miljoner kronor. Periodens resultat var 7,1 (11,9) miljoner kronor . Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 13,2 (16,5) miljoner kronor.

I en kommentar till delårsrapporten framhåller Helena Skarle, VD Tempest Security den förbättrade lönsamheten och den starka organiska tillväxten.

– Vi ser det som ett resultat av en ökad efterfrågan på våra tjänster, men också som en följd av de omstruktureringsarbeten vi har genomfört under året.

Helena Skarle betonar betydelsen av att för att fokusera på de marknader och tjänster som är mest attraktiva för bolaget.

– Som en del i den resan har vi valt att stänga ner vår verksamhet i Norge och genomför en översyn av verksamheten i Turkiet, då vi inte ser dessa marknader som kritiska för Tempest kärnaffär, kommenterar hon.

Bevakning

Inom affärsområdet Bevakning ser Helena Skarle en fortsatt stabil prestation. Hon poängterar att verksamheten levererar en tillväxt i kvartalet om 12 procent med en omsättning på 85.3 miljoner kronor och en förbättrad EBITDA marginal om 8.6 (7.5) procent.

– Vi har navigerat i en period med utmaningar gällande kompetensförsörjning och personal. Nu ser vi de positiva effekterna av detta arbete, trots att vissa kvarvarande effekter fortfarande påverkar vårt resultat.

Risk Solutions

Risk Solutions uppvisade en tillväxt för kvartalet på 13.6 procent med en omsättning på 40.6 (35.7) miljoner kronor och en förbättrad EBITDA marginal på 20.7 (19.6) procent.

– Vår verksamhet i Danmark bidrar starkt till kvartalets resultat genom en ökning av den säsongsbetonade omsättningen jämfört med jämförelseperioden. För verksamheten i Storbritannien kan vi tydligt se att det omtag vi gjorde under förra året har haft en positiv påverkan, då vi har lyckats vända ett negativt resultat för 2022 till ett positivt i år, säger Helena Skarle som också framhållet att man i den svenska verksamheten fortsätter arbetet med att optimera operativa processer och effektivisera kostnadsstrukturen.

– Det innebär att vi positionerar oss för att kunna fokusera på en stark ökad tillväxt.

Som ett led i den ambitionen har Tempest Security tillsatt förre VD:s Andrew Spry som affärsområdeschef för Risk Solution.Leverantörer
Till toppen av sidan