SecurityWorldMarket

2024-02-29

Tempest rapporterar fortsatt stark tillväxt

Trots ett svagt fjärde kvartal kan Tempest Security redovisa god tillväxt och stabil lönsamhet under helåret 2023.

Under fjärde kvartalet ökade nettoomsättningen med 10 procent till 118,6 (107,5) miljoner kronor och rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) landade på 1,2 (3,9) miljoner kronor. Justerad EBITDA uppgick till 3,7 (2,5) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till – 1,9 (1,0) miljoner kronor.

För helåret 2023 ökade nettoomsättningen med 11 procent till 469,4 (424,3) miljoner kronor. Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), var 20,8 (21,4) miljoner kronor. Justerad EBITDA uppgick till 25,1 (23,3) miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 8,8 (10,3) miljoner kronor och det justerade rörelseresultat blev 13,1 (12,3) miljoner kronor. Periodens resultat uppgick till 4,9 (9,7) miljoner kronor.

Starkt orderinflöde

I en kommentar till helårsrapporten framhåller Helena Skarle, vd för Tempest Security, att året avslutades med flera stora affärer som kommer ha en positiv påverkan på resultatet för 2024.

– Totalt kan vi räkna med cirka 80 miljoner kronor i vunna nya affärer för 2024, ett glädjande tillskott och som visar på Tempest starka varumärke och leveransförmåga, säger hon.

Helen Skarle betonar vidare att 2023 blev ännu ett år med tillväxt . Och även om Q4 är ett historiskt svagt kvartal för Tempest, så visar 2023 års Q4 ändå en positiv trend jämfört med 2023.

– Vi fortsätter att växa med mer än tio procent både för året och kvartalet, samtidigt som vi fortsätter att uppvisa en stabil lönsamhet.

Bevakning – stabil utveckling

För året 2023 uppvisar bevakningen en tillväxt på 11,9 procent och för Q4 var tillväxten tillväxt på 15.5% (10.3%).

– Vi har under året sett en negativ press på lönsamheten på grund av den ekonomiska situationen i samhället men också som en följd av en hårdare konkurrenssituation, säger Helena Skarle.

Hon framhåller vidare att justerad EBITDA-marginal för kvartalet ökat till 6.2 procent (4.8%) och för helåret till 8.3 procent (9.0%).

– Även om marginalen inte är på de nivåer vi önskar är min övertygelse att de lönsamhetsstärkande aktiviteter vi arbetar med kommer ha en positiv effekt på resultatet under 2024.

Nya bevakningsuppdrag

Under Q1-Q2 kommer flertalet av de nya uppdragen som Tempest vunnit starta upp, vilket markant kommer öka företagets närvaro i Göteborg och Malmö, enligt Helena Skarle.

– Projekten kommer att medföra vissa uppstartskostnader under första halvåret, men ger ett bra resultatbidrag för helåret.

Personalförsörjning – en utmaning

Liksom stora delar av marknaden, ser även Tempest en fortsatt problematik med att locka kvalificerade medarbetare.

– Vi konstaterar dock en positiv trend i våra personalrelaterade nyckeltal under 2023 och hoppas att vårt kontinuerliga arbete med att minska övertid och sjukfrånvaro fortsätter ge resultat under 2024, kommenterar Helena Skarle.j

Risk Solutions - bra marginaltrend

Risk Solutions omsättning för året 2023 innebar en tillväxt om 7,1 procent. För kvartalet ser vi dock en minskning av omsättningen mot Q4 2022, främst driven av minskad orderingång i USA och Sverige. Risk Solutions har haft en positiv utveckling av den justerade EBITDA-marginalen under 2023 till 12.3 procent (10.9%) men under kvartalet har lönsamheten sviktat.

– Vårt resultat under 2023 har tyngts av vår avvecklade verksamhet i Norge samt verksamheten i Turkiet - som vi är i processen att avveckla, rensat för de förlusterna hade vi uppvisat en justerad EBITDA-marginal på 13 procent, säger Helena Skarle.

Nysatsning

För att driva och utveckla vårt Risk Solutions erbjudande har Tempest valt att göra investeringar samtidigt som kostnadsbasen för att effektivisera och optimera verksamheten setts över, enligt Helena Skarle.

– Vi är nu i processen att se över vår globala Risk Solution strategi, vilka möjligheter vi har och hur vi bäst kan kapitalisera på dem. Detta arbete förväntas vara klart under Q1 och en viktig del av vår nysatsning på Risk Solutions, säger hon.Leverantörer
Till toppen av sidan