SecurityWorldMarket

2019-04-30

Stark orderingång för Gunnebo

I Gunnebos delårsrapport för perioden januari – mars 2019 redovisar Gunnebo en orderingången 1.432 miljoner kronor (1.282) vilket var en ökning med 12% jämfört med motsvarande period föregående år (7% justerat för valutakurseffekter).

Nettoomsättningen nådde1.206 miljoner kronor(1.157), ven ökning med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år (oförändrad justerat för valutaeffekter)

Ebita uppgick till 47 miljoner kronor (66) vilket motsvarar en Ebita-marginal om 3,9 procent (5,7). Rörelseresultatet (Ebit) landade på 40 miljoner kronor (58) och rörelsemarginalen (Ebit) blev 3,3 procent (5,0).

Periodens resultat blev 7 miljoner kronor (-2) och resultat per aktie uppgick till 0,09 kronor (-0,01). Det fria kassaflödet uppgick till 27 miljoner kronor (39).

Tvåsiffrig tillväxt för Entrance Control och Safe Storage
I en kommentar till delårsrapporten framhåller Henrik Lange, VD och koncernchef på Gunnebo, att verksamheten till stor del utgörs av projektaffärer, vilket innebär att orderingång och försäljning fluktuerar mellan kvartalen. Därför redovisas även orderingången per affärsområde från och med första kvartalet 2019.

Koncernens orderingång under första kvartalet 2019 var stark med en tillväxt om12 procent jämfört med föregående år (7 procent justerat för valutakurseffekter).

– Både Entrance Control och Safe Storage hade tvåsiffrig tillväxt om 27 procent respektive 16 procent. För Cash Management och Integrated Security var orderingången positiv, säger Henrik Lange.

Återhämtning i kommande kvartal
Koncernens omsättning ökade med 4 procent jämfört med första kvartalet 2018 (oförändrad, justerat för valutakurseffekter). Inom Safe Storage var försäljningstillväxten 16 procent (10 procent justerat för valutakurseffekter). Försäljningen inom Cash Management ökade något, 2 procent (-3 procent justerat för valutakurseffekter) och försäljningen inom Entrance Control minskade med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år (-9 procent justerat för valutakurseffekter) på grund av en större order som levererades i första kvartalet 2018.

– Den starka orderingången gör att försäljningen kommer att återhämta sig under kommande kvartal. Vår försäljning har ökat två år i rad inom såväl Cash Management som Entrance Control och vi ser att vi är bättre strukturerade för att fånga upp tillväxt i marknaden, säger Henrik Lange som också kommenterar att försäljningen inom Integrated Security sjönk med 3 procent (-4 procent justerat för valutakurseffekter), men med förbättrad lönsamhet.

Ny struktur
Under kvartalet fortsatte Gunnebo att implementera strategin för att förenkla koncernens struktur och för ett ökat fokus på affären per produkterbjudande genom de fyra affärsområdena Safe Storage, Cash Management, Entrance Control och Integrated Security.

– Vi började arbeta utefter den nya strukturen i andra kvartalet 2018 och jag är nöjd att se hur fördjupade samarbeten med kunder och en tydlig försäljningsmodell per affärsområde steg för steg nu slår igenom i de olika enheterna.

– Som en del av denna strategi investerar vi även i att stärka vår varumärkespositionering på marknaden. Under kvartalet lanserade vi en uppdaterad webbnärvaro och deltog i fyra viktiga mässor: EuroCIS i Tyskland, NRF i USA, Passenger Terminal Expo i Storbritannien och Intersec i Dubai. Inom Integrated Security lanserade vi en ny teknologi för elektroniska varularm som gör det möjligt för större butiker att hantera upp till 100 antenner utan störningar. Vi fortsatte även kommersialiseringen av vår digitaliseringslösning för detaljhandeln, Gunnebo Retail Solutions.

Kvartalets resultat
Lange kommenterar också att koncernens övergripande EBITA-marginal var 3,9 procent, vilket var lägre än förra året.

– Den lägre marginalen beror huvudsakligen på kostnadsförbättringar som ännu inte fått genomslag samt underutnyttjande inom Entrance Control och Cash Management på grund av den svaga försäljningen i kvartalet. Inom Integrated Security förbättrades EBITA-resultatet trots den minskade försäljningen, vilket är positivt.

– Sammantaget ser vi en ökad aktivitetsnivå med våra kunder i alla fyra affärsområdena och fler initiativ för att stärka vår varumärkespositionering. Samtidigt som vi fortsätter omställningen till affärsområden identifierar vi även möjligheter till effektivitetsförbättringar. Koncernledningen och jag är fortsatt övertygade att verksamheten är på rätt väg mot hållbar, lönsam tillväxt.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan