SecurityWorldMarket

2023-09-15

SNOS-mötet: Så har Stockholms stad hanterat det höjda terrorhotet

Karin Johannesen, säkerhetschef på Stadsledningskontoret och säkerhetschefen Tomas von Tourtchaninoff gav sina perspektiv på säkerhetsarbetet inom Stockholm stad på SNOS-mötet.

När tankesmedjan SNOS höll sitt första höstmöte den 13 september samlades såväl säkerhetschefer som företrädare från säkerhetsbranschen för att diskutera olika trygghetsfrågor – inte minst betydelsen av den höjda terrorhotnivån som infördes i augusti. Mötet avslutades med att Karin Johannesen, säkerhetschef på Stadsledningskontoret och säkerhetschefen Tomas von Tourtchaninoff på Stockholmsmässan – utifrån den nya terrorhotnivån – gav sitt perspektiv på säkerhetsarbetet inom Stockholm stad.

Karin Johansson från Stadsledningskontoret inledde med att ge överblick av kommunens säkerhetsarbete, ett arbete som är allt annat än toppstyrt. Hon framhöll att det är viktigt att förstå att det formella beslutsfattandet kring säkerhetsarbetet i huvudsak ligger ute i linjeverksamheten.

– Min roll är stötta de 48 bolagen och förvaltningarna inom kommunen – verksamheter med vitt skilda förutsättningar och uppdrag. Skulle man ta en säkerhetschef ute i linjeverksamheten på en dålig dag skulle de säga att det kommer en alltför strid ström av instruktioner och påbud från mig centralt, men på en bra dag skulle de säga att jag håller ihop arbetet inom kommunen och syr ihop lösningar och kontakter som verksamheten behöver i sitt arbete,

Beslutet låg i luften

För Karins del kom inte höjningen av terrorhotnivån som någon överraskning, särskilt med tanke på att våren redan kantats av en rad säkerhetsutmaningar – både lokalt i Stockholm och säkerhetspolitiskt. Hon menade snarare att det nästan kom lite som en befrielse att få det befäst i ett formellt beslut. Vidare menade hon att strukturerna och processerna fanns på plats inom kommunen redan innan beslutet fattades, med tillägget att linjeverksamheten bör fortsätta som vanligt men med höjd vaksamhet. Särskilt det sistnämnda har utgjort en källa till vissa tolkningssvårigheter menade hon.

– Men mängden utbildningsinsatser har exploderat, så jag hoppas vi gradvis får bukt på dessa missförstånd, sa Karin Johansson avslutningsvis.

En fråga från åhörarna berörde Karins egen roll i arbetet, om vad hon trodde skulle hända on hennes roll inte fanns.

– Oj, tre saker vill jag peka på. För det första ”gasen” – att vi skulle tappa i samordning. Det andra är samverkan och det tredje är dialogen med polisen.

Stockholmsmässans arbete

Tomas från Stockholmsmässan – helägt dotterbolag till Stockholm stad – inledde med att peka på vikten av en väl genomförd risk- och sårbarhetsanalys, med tillägget att Stockholmsmässan genomför en individuell sådan i förhållande till varje enskilt evenemang – som en direkt konsekvens av den höjda hotnivån.

– Utifrån den gör vi sedan en bedömning om verkningsgrad och ändamålsenlighet för de resurser vi har att tillgå. Men ett exempel är såklart extra utbildningsinsatser av vår personal. Här har video-materialet från MSB hjälpt oss.

Dessutom påtalade Tomas vikten av att han även deltar i internationella sammanslutningar som fokuserar på säkerhet kring mässverksamheter, där möjligheter till benchmarking och jämförelser är ett verktyg för att kvalitetssäkra det egna arbetet.

Teknik kan förstärka säkerheten

Från åhörarna ställdes även en fråga om det fanns någon särskild teknik som skulle vara intressant för ändamålet.

– Vi tittar på teknik med nya typer av entrébågar som kan hantera stora volymer besökare och som använts i Australien med viss framgång. Den är såklart inte helt felfri men skulle kunna ge vår personal värdefulla signaler på medhavda objekt som inte är önskvärda, svarade han.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan