SecurityWorldMarket

2024-02-12

Safe Solutions ägare dömd för brott mot lagen om bevakningsföretag

Den 22 januari 2024 dömdes Safe Solutions ägare Magnus Frönserius för brott mot lagen om bevakningsföretag. Till följd av domen har Svensk Säkerhets- och brandcertifiering (SBSC) beslutat om att tillfälligt dra in SSF 136-certifikatet för Safe Solutions CCTV Kameracentral AB.

Tingsrätten hävdar i sin dom att ”Magnus Frönserius har yrkesmässigt utan auktorisation, i egenskap av VD för bolagen som ingår i Safe Solutions, olovligen bedrivit övervaknings- och larmcentralsverksamhet genom att för annans räkning åtagit sig att bevaka fastighet, anläggning, viss verksamhet eller något annat sådant och ta emot och förmedla larm. Detta har skett någon gång mellan den 8 februari 2022 och den 12 maj 2022 på bland annat Höjdrodergatan 23, Malmö, Malmö stad. Magnus Frönserius begick gärningen med uppsåt eller i vart fall genom oaktsamhet.”

Auktorisation – ett krav för larmcentralsverksamhet

Åklagarens yrkanden var i korthet att tjänsten ”Den digitala väktaren”, som tillhandahålls av Safe Solutions, omfattas av regleringen i lagen (1974:191) om bevakningsföretag och att Safe Solutions-bolagen saknar erforderlig auktorisation, samt att Magnus Frönserius i egenskap av vd bär straffrättsligt ansvar för detta.

Safe Solution har sökt auktorisation men fått avslag på sin ansökan av Länstyrelsen i Skåne Län så sent som i november 2023.

Dömdes mot nekande

Magnus Frönserius har förnekat brott och har huvudsak anfört två skäl för sin inställning. För det första menar han att Safe Solutions inte bedriver någon bevakning i den mening som avses i lagen (1974:191) om bevakningsföretag, eftersom tjänsten inte innefattar någon rondering av fastigheterna och då det inte heller går att identifiera några personer på de bilder som genereras av värmekameran som används för bevakningen. För det andra har han anfört att det inom bolagskonstellationen inte ålagt honom att kontrollera regelefterlevnaden, utan den uppgiften menar han var delegerad till en tidigare vd. Mot den bakgrunden har han anfört att han inte under några förhållanden har brutit mot lagen uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Tingsrätten gick dock på åklagarens linje och Malmö Tingsrätt dömde Magnus Frönserius till 40 dagsböter om 1 000 kr. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr.

Polisanmäldes redan 2011 och 2018

2018 gjorde Säkerhetsbranschen en polisanmälan mot Safe Solution för att man hävdade att bolaget bedrev larmcentralsverksamhet utan att vara auktoriserade. Safe Solutions var också en av de tio företag som Rapid Säkerhets vd Mats B Adman polisanmälde redan 2011 av samma skäl. Han menar att tingsrättens dom är viktig.

– Det finns en lag om att man inte får bedriva larmcentralsverksamhet om man inte är auktoriserat för det. Det är klart att den lagen ska tillämpas. Därför är domen viktig, säger han.

Tillfälligt återkallande av certifikat

När det gäller det SBSC:s indragna certifikat, så är det tillfälligt under 6 månader. Om förutsättningarna för certifieringen åter uppfylls kan indragningen upphöra inom sex månader. I annat fall blir indragningen permanent.Leverantörer
Till toppen av sidan