SecurityWorldMarket

2018-01-07

Ny bok om säkerhetskulturer inom organisationer

Boken ”Informationssäkerhet och organisationskultur” är ett led i ett forskningsprogram kring säkerhetskulturer i organisationer som har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Författare till boken är ett stort antal forskare från FOI och flera svenska universitet som belyser frågan ur olika perspektiv.

Jonas Hallberg, forskare inom informationssäkerhet vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI poängterar att det är viktigt att lyfta fram de sociala aspekterna av informationssäkerhet.

– Det räcker inte att fokusera på tekniska lösningar, utan systemen måste kompletteras med administrativa rutiner. Det handlar om användning, hur människor hanterar systemen och uppgifterna i dem, och deras attityder till informationssäkerhet, säger han.

– Det finns till exempel en stor risk att människor tycker att säkerhetsrutinerna är för krångliga och hoppar över det som de upplever som ett hinder i det dagliga arbetet.

Det är i sådana situationer som kulturen kommer in. Om det finns en kultur som tillåter att det tummas på rutinerna, är det lätt att säkerheten urholkas. Därför är det viktigt att aktivt arbeta fram en säkerhetsmedveten kultur.

– När man utvecklar avancerad och säker teknik, måste man tänka på hur människor fungerar. säger Jonas Hallberg.

– Vår ambition är att bidra till insikter och förståelse i den här frågan, och att presentera arbetssätt, metoder och verktyg för att möta utmaningarna, säger Jonas Hallberg.


Leverantörer
Till toppen av sidan