SecurityWorldMarket

2023-05-21

Satellitkommunikation för samhällsviktig verksamhet kartläggs

EU-programmet kommer att tillhandahålla säkra kommunikationstjänster till samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, vilket innebär säker förbindelse via satellit och att EU har rådighet över infrastrukturen.

Sveriges beredskapsmyndigheter och länsstyrelser ombeds just nu att svara på en enkät om hur satellitkommunikation används inom samhällsviktig verksamhet idag och hur behovet ser ut framöver. 

EU Governmental Satellite Communications, Govsatcom, är EU:s program för säker och robust statlig satellitkommunikation. EU-programmet kommer att tillhandahålla säkra kommunikationstjänster till samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur, vilket innebär säker förbindelse via satellit och att EU har rådighet över infrastrukturen.

Regeringen har ålagt MSB i regleringsbrevet att kartlägga nationella behov av Govsatcom. Förutom enkäten genomför MSB också intervjuer med vissa aktörer för att få en djupare förståelse för behovet inom utvalda verksamheter.

EU:s rymdbyrå förhandlar fram och gör satellitkapacitet som medlemsstaterna efterfrågar tillgänglig genom den nationella behöriga myndigheten för Govsatcom, CGA. MSB har tilldelats rollen som svensk CGA i myndighetens instruktion (2008:1002) och kommer i den rollen att samverka med berörda myndigheter.

I en första fas poolas och fördelas existerande satellitkapacitet. Den ägs av medlemsstater eller kommersiella företag som uppfyller säkerhetskraven. I en andra fas kommer EU att utveckla och etablera EU-ägda satelliter med kapacitet att hantera de förmågor som beskrivs i EU:s program för säker konnektivitet, inklusive kvantkommunikation (EuroQCI).

Tre huvudsakliga användningsområden har identifierats för användningen av Govsatcom:

Krishantering, både genom civila och militära aktiviteter så som nationella kriser, naturkatastrofer, humanitära kriser, maritima nödsituationer och försvarsoperationer.

Övervakning, såsom gräns- och sjöövervakning eller övervakning av illegal handel.

Kritisk infrastruktur, inklusive EU:s rymdinfrastruktur som Galileo och EGNOS men även nationell kritisk infrastruktur.

Govsatcom-användare kommer att vara sådana aktörer som har nationella uppgifter för övervakning och förvaltning av krisuppdrag, krisinsatser och krisinfrastruktur samt säkerhetskritiska uppdrag och insatser.

De framtida Govsatcom-användarna kommer sannolikt att utgöras av gräns- och sjöfartsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, civilskyddsmekanismer, sök- och räddningstjänster, katastrofhjälp och humanitära uppdrag, operatörer av kritisk infrastruktur och militära styrkor. Tjänsten kommer att vara tillgänglig för EU:s medlemsstater samt för EU-institutioner och relevanta byråer.

Govsatcom kommer också att vara tillgängligt för specifika användningsfall som att tillhandahålla kommunikationsmedel till den arktiska regionen, obemannade farkoster och för sakernas internet (Machine to Machine, M2M, och Internet of Things, IoT).

Tjänster som tillhandahålls genom Govsatcom avses vara kostnadsfria för användarna eftersom de finansieras genom EU-budgeten, dvs. medlemsstaternas avgifter. Om efterfrågan övergår tillgänglig kapacitet vid olika tidpunkter finns öppningar för ekonomiska styrmedel i förordningarna.

Att medlemsstaterna betalar för tjänsten genom medlemsavgiften till EU innebär att Sverige betalar för tjänsten oavsett om den används eller inte av svenska myndigheter. Det är därför viktigt att utreda vilka tillämpningar som kan tillföra mervärde för svenska användare.Leverantörer
Till toppen av sidan