SecurityWorldMarket

31.01.2019

Utdanning mot datakrim øker og anerkjennes

Ulf Bergum. Foto: PHS

Siden oppstarten for 10 år siden har nær 800 deltakere gjennomført videreutdanning mot datakrim i regi av Politihøgskolen. I løpet av 2019 vil ytterligere 300 studenter være i gang. Studietilbudet utvides, og utdanningen høster stadig større internasjonal anerkjennelse.

I all hovedsak er det politifaglig ansatte som har tatt grunnmodulen på 15 studiepoeng som starten på sin videreutdanning. Tidligere var det en påbyggingsmulighet, nå utvides dette til i alt fire videre fordypningsløp. Alle disse er på 15 studiepoeng, et kraftig løft både i bredden og dybden. Som ett eksempel er ett av løpene spesialisert inn mot det mørke nettet.I tillegg har høgskolen et samarbeid med NTNU Gjøvik om en masterutdannelse innen fagområdet datakriminalitet. Flere av modulene i videreutdanningene inngår i denne. Og læringen, ja den skjer i all hovedsak via nettbaserte studier…

Omfang og anerkjennelse

Politioverbetjent Ulf Bergum har vært sentral i oppbyggingen av utdanningene, og leder nå et team som både skal ivareta og videreutvikle satsningen.

- Vi tok en status nå, og kom da til at knappe 800 har tatt videreutdanning innen Nordic Computer Forensic Investigators (NCFI) siden starten. Det er et betydelig antall, hovedtyngden av disse er ansatte fra Norge, med politibakgrunn. Vi har nå fått til et ytterligere løft, og de nye modulene vil kunne gi enda bedre spesialisering og dybdekunnskap. Også andre statlige etater i Norge ser nå til vår utdanning. Målet er at enda flere enn før skal få ytterligere spisskompetanse og spesialisering innen et krevende felt av stor betydning for den moderne og internasjonale kriminalitetsbekjempelsen, sier Ulf Bergum.

Han vektlegger også at utdanningen er utarbeidet i samarbeid med ulike partnere, også i andre land. Det har hele veien vært betydelig interesse fra utlandet. Alle nordiske land og store nasjoner som Tyskland og Polen sender nå studenter til utdanningen.

- Vi har et partnerskap med mange land, som sender søkere og deltakere, bare dette semesteret har vi ca 50 med denne bakgrunnen. Vi opplever at både disse landene og internasjonale organisasjoner som jobber mot kriminalitet på nett har lagt merke til utdanningen. Vi har en økende interesse fra utlandet, og det tar vi som en anerkjennelse. Samtidig henter vi kunnskap og impulser gjennom det internasjonale samarbeidet.

Politi og spesialister

Bergum er opptatt av å få frem at norsk politi er godt i gang med å løfte kompetansen når det gjelder kriminalitet på nett, og at videre diskusjoner om satsning på området må ta med seg hvor langt man faktisk er kommet. Tilbakemeldingene fra deltakerne på utdanningene og internasjonale partnere er gode, og det er også stor interesse i mange fagmiljøer i politiet, både for å lære – og lære bort.

- Nå bygger jo Kripos opp sin satsning NC3, Nasjonalt cyberkrimsenter. Både Kripos og norsk politi i distriktene tar stadig nye steg for å heve kunnskap og kompetanse inn i en verden hvor kriminaliteten øker. Det blir behov for mer kapasitet inn i utdanningene i årene fremover.

Han har også en klar oppfatning om kravene som må gjelde, uansett bakgrunn.

-Vi har jo registrert debatten om at norsk politi trenger flere spesialister, og at disse også må rekrutteres fra fagmiljøer utenfor politiet. Det er vi selvsagt positiv til. Men en refleksjon er jo at vi nå utdanner et stort antall politiansatte til spesialister med svært god datakompetanse. Skal vi hente flere utenfra må disse få en solid politifaglig opplæring.

Kravene til etterforskning er helt avgjørende, understreker Ulf Bergum:

- Etterforskning i det digitale rom er fortsatt etterforskning, med de kravene som stilles til både myndighetsutøvelse, metoder og bevissikring.Vi trenger de beste, som behersker både det digitale og det politifaglige, og de finnes både i og utenfor politiet, med ulik bakgrunn. Det er viktig å ta med seg denne erkjennelsen.


Leverandører
Tilbake til toppen