SecurityWorldMarket

05.08.2021

EU foreslår ny regulering av radioutstyr for å bedre datasikkerheten

Mange smartklokker, leketøy, smarthussystemer og husholdningsprodukter har nå mulighet for radiokommunikasjon og er knyttet til internett. EU-kommisjonen foreslår en ny regulering av radioutstyr som skal gi bedre datasikkerhet og sikre personvernet, beskytte mot svindel og hindre hacking av slike produkter. Forslaget er nå på høring, og Nkom oppfordrer spesielt produsenter av radioutstyr om å sette seg inn i forslaget fra Kommisjonen, og eventuelt sende innspill innen 27. august. Foto: Gunstein Myre

EU-kommisjonen foreslår en ny regulering av radioutstyr med krav som skal sikre personvernet, beskytte mot svindel og hindre hacking. Det gjelder sikkerheten til internett-tilkoblede produkter og bærbart radioutstyr. Nkom følger opp reguleringen i Norge og oppfordrer spesielt produsenter av radioutstyr til å gi innspill til Kommisjonen før fristen 27. august.

Produkter som dekkes av reguleringen
Den teknologiske utviklingen innebærer at flere produkter inkluderer mulighet for radiokommunikasjon og kan kobles mot internett. Eksempler på dette er smartklokker, leketøy, smarthussystemer og husholdningsprodukter.

– Bakgrunnen for forslaget fra EU-kommisjonen er nye problemstillinger knyttet til datasikkerhet og personvern. Når andre enn brukeren får tilgang til utstyr eller nett kan dette misbrukes. Det har også vært flere tilfeller der produkter som er koblet til internett er blitt hacket og brukt i dataangrep for å ramme servere, bedrifter eller organisasjoner. Deler av internett har også blitt rammet av slike hendelser, forteller seniorrådgiver Janne Steen Haugen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Vi støtter forslaget til ny regulering, og oppfordrer produsenter til å sette seg inn i EUs forslag, sier Steen Haugen.

Krav til måten produktene bygges
EU-kommisjonen har utredet behovet for regulering og presenterer nå reguleringsforslaget som setter krav til enkelte kategorier av radioutstyr som skal selges på markedet i EØS. Produktene skal være bygget på en slik måte at datasikkerhet, personvern, beskyttelse mot svindel og beskyttelse av nettet er ivaretatt. Reguleringen setter overordnede krav, mens spesifikasjoner for å overholde kravene skal utformes i harmoniserte standarder.

Det foreslås at kravene skal gjelde internett-tilkoblet radioutstyr, radioutstyr som er beregnet for barnepass, som baby-call, og utstyr som er dekket av leketøysdirektivet. I tillegg dekkes radioutstyr som er beregnet for å festes til eller henges fra kroppen. Eksempler er smartklokker og klær.

Nkom følger opp i Norge
Nkom følger opp prosessen med ny regulering fra norsk side gjennom deltakelse i RED EG, som er EU-kommisjonens ekspertgruppe knyttet til radioutstyrsdirektivet.

Høringen fra Kommisjonen er åpen for alle som ønsker å gi innspill. Nkom oppfordrer spesielt produsenter av radioutstyr til å benytte muligheten til å se på forslaget og gi sine innspill.

Ny regulering fra EU innen 2021
EU-kommisjonen planlegger å fastsette ny regulering innen utgangen av året. Her foreslås det at reguleringen skal virke fra 30 måneder etter fastsettelse.

Etter at reguleringen er fastsatt av Kommisjonen vil Nkom ta kravene inn i radioutstyrsforskriften. Endringene vil også her bli gjenstand for nasjonal høring.


Leverandører
Tilbake til toppen