SecurityWorldMarket

2009-11-29

Videoövervakning leder tillväxten i Europa

I en uppdaterad rapport från BSRIA Proplan "Security Systems - The European Market 2008 to 2013" hävdas det att den västeuropeiska marknaden för säkerhetstekniska system har haft en låg tillväxt de senaste åren. Den genomsnittliga tillväxten för områdena passerkontroll, videoövervakning och alarmsystem under 2007 och 2008, ligger på 3.6 procent. Jämfört med perioden 2001 till 2006, då tillväxten låg på endast 3,2 procent, är det dock ett steg i rätt riktning.

Skillnaderna mellan de berörda produktområdena under 2007 och 2008 är relativt stora. Tillväxten inom sektorn larmsystem svarar för endast1.procent medan passerkontrollområdet har haft en tillväxt på 4.0 procent. Störst tillväxt har videoövervakning 7.5 procent sedan 2006.

Den stora marknaden för larmsystem har alltså fortsatt att minska med en procentenhet per år sedan början av det nya decenniet. Marknaden för passerkontroll hämmas av det snabba fallet av nybyggnation och större renoveringar, vilket har lett till en tillväxtminskning med ungefär 2 procent per år jämfört med de tillväxtsiffror som uppnåddes i den första halvan av innevarande decennium. iI denna rapport är det därför videoövervakning som har varit den avvikande och positiva trenden med en tillväxt på 0.3 procent per år över den tillväxt som uppmättes i den tidigare undersökta tidsserien. Så vad är det som driver tillväxten?

Tillväxtdrivande faktorer
Trots de senaste årens minskande kriminalitet har medias fokus legat på våldsammare brott och samhällsstörande element, vilket föranlett att kriminaliteten i stället upplevts som ökande, vilket har gynnat efterfrågan på moderna och kostnadseffektiva säkerhetssystem . När det gäller den ökade försäljningen av videoövervakningssystem finns flera påverkande faktorer.. Den pågående övergången från analoga till digitala kameror, samt framväxten av videoanalysteknologi är exempel på teknikrelaterade faktorer. Men sedan är det mer samhällsorienterade faktorer som spelar in, t ex hotet om terrorism, arbetet med att stävja organiserad brottslighet eller behovet att att skapa bättre bevisunderlag mot kriminella med hjälp av kameror, i jämfört med de anonyma inbrottslarmsystemen.

Larmsystem tar stryk
Det är också av dessa skäl som marknaden för alarmsystem genomgår en utdragen och långsam nedgång. I en kommande rapport från BSRIA finns dock ljuspunkter för larmmarknaden, då ett växande behov för tjänster för larmövervakning förväntas, men som helhet hävdar BSRIA att larmsystem BLIR mer Eett komplement till videoövervakningssystem.

Marknaden i Västeuropa
Under 2008 så uppgick försäljningen av passersystem i Västeuropa till 1.5 miljarder Euro, videoövervakning stod för 2.4 miljarder Euro och larmsystem hamnade på precis under 2 miljarder Euro. Ren produktförsäljning står för mellan 40-50 procent av denna försäljning. Service och skötsel står för ytterligare runt 20 procent. Den största säkerhetsmarknaden i Europa är Storbritannien följt av Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien och Holland.
Storbritannien är den mest mogna marknaden med högst penetration, ungefär dubbelt så hög jämfört med Frankrike och Tyskland. Trots att Holland är den minsta säkerhetsmarknaden i denna EU-grupp är det ändå en marknad kännetecknad av hög penetration och en tendens att snabbt ta till sig nya teknologier. Holland har växt stadigt på en nivå runt 7 procent sett över de två senaste åren.

Rapporten framhåller vidare att I säkerhetsbranschen inte är lika konjunkturkänslig som andra branscher. Företag och offentliga organisationer har alltid behov av säkerhet oavsett konjunktur. Passerkontrollsmarknaden är dock väldigt driven av byggkonjunkturen. Under undersökningsperioden så hade en lägre nivå av byggnation redan känts av i Storbritannien, Italien och Spanien. Detta har nu spridit sig över Europa och konsekvenserna känns av inom alla säkerhetsmarknader under en tid framöver. Parallellt med denna utveckling ökar säkerhetsmedvetandet och säkerhetsåtgärder ses i allt högre grad som ett verktyg att minska kostnader.

Fragmenterad marknad
Produktutbudsstrukturen i Västeuropa är stark med samtliga internationella företag representerade och välutvecklade tredjeparts distributörskanaler på plats. Marknaden är dock mycket fragmenterad. De fem ledande leverantörerna av larmsystem har mindre än 40 procent av produktmarknaden. Iinom passersystem är motsvarande siffra 30 procent och inom videoövervakning endast 20 procent. Den största delen av försäljningen slussas genom indirekta kanaler till marknaden och oberoende systemintegratörer har en dominerande position i marknaden i samtliga undersökta länder. Bristen på rätt utbildad personal är dock ett reellt problem, speciellt svår är situationen vad gäller bristen på personal med expertis inom IP-teknologi och nätverk/strukturerad kabelläggning. Detta hindrar tillväxten något.
BSRIA:s studie omfattar ca 20 olika vertikala marknader. Deras prestation under nästan ett decennium har analyserats och visar att offentliga organisationer, handel och bankväsende tillhör storspenderarna vad gäller videoövervakning under 2008. Utbildningsväsendet har satsat mer på passersystem under samma år. Transportanläggningar, t ex flygplatser, järnvägsstationer och hamnterminaler har överlag investerat mycket pengar i säkerhetssystem. Dessa transportorganisationers främsta fokusområden är bekämpning av terrorism, illegal invandring och narkotikasmuggling.

Ökad integration
Det finns en tydliga trend mot mer sofistikerade lösningar i kombination med ökade nivåer av integration, inte enbart mellan olika tekniska säkerhetssystem, utan också med andra byggnadsfunktioner och med företags IT-system. Detta förser slutkunder med extra värden som tidigare inte varit möjliga. I många fall kan företagen komma åt sådana fördelar från dessa överlägsna system utan ytterliggare kostnader. För leverantörerna ligger fördelen i att de kan sälja på funktionalitet och kvalitet istället för enbart på pris.

På grund av ekonomins nedgång i samtliga länder som omfattas av denna studie så spår BSRIA att det under 2009 kommer att uppnås en videoövervakningstillväxt på 3.5 procent, men att denna kommer att stiga och nå en CAGR på upp till 5 procent år 2010. Marknaden för passersystem under 2009 förväntas att landa på 2.2 procent och en CAGR på 2.8 procent fram till 2013 medan marknaden för passersystem kan vänta sig en nedgång över den prognostiserade perioden för att hamna på 4.5 procent fram till 2013.
"Security Systems - The European Market 2008 to 2013"-studien är en del av en serie fler-klient rapporter om världsmarknaden för intelligenta kontroller i offentliga byggnader.


Leverantörer
Till toppen av sidan