SecurityWorldMarket

2021-04-01

Confidence förvärvar Nordic Level

" Gemensamt blir vi marknadens go-to partner för kunder med behov av effektiv säkerhet med kvalitetskrav”, kommenterar Thomas Lundin, styrelseordförande i Nordic Level Group.

Confidence International AB förvärvar den svenska säkerhetskoncernen Nordic Level Services Group AB.

Med förvärvet av Nordic Level tillförs Confidence en tjänsteportfölj som omfattar kvalificerad säkerhetsrådgivning, analys, auktoriserade utbildningar, bevakningstjänster, personskydd, säkerhetsteknik och facility services. Primärt kundfokus hos Nordic Level ligger på tech-bolag, bank och finans, fastighetsföretag samt offentliga och privata företagskunder.

Riktad emission till Levels ägare
Nordic Level omsatte pro forma 2020 cirka 161 miljoner kronor. Förvärvet finansieras genom en riktad emission av aktier och teckningsoptioner i Confidence till Nordic Levels ägare vilka efter genomförd affär kommer att äga motsvarande ca 39 % av aktiekapitalet i Confidence. Genomförandet av affären är villkorat av ett godkännande på en extra bolagsstämma i Confidence, som är planerad att hållas under sista veckan i april eller första veckan i maj 2021.Transaktionen kommer att genomföras omedelbart efter godkännande från den extra bolagsstämman.

Köpeskillingen
Köpeskillingen för förvärvet utgörs av ca 20 miljoner aktier i Confidence och ca 9,9 miljoner teckningsoptioner som löper till 31 december 2022 med en teckningskurs på 1,23 kronor. Kursen på de emitterade aktierna har fastställts till 2,50 kronor och på teckningsoptionerna till 1,02 SEK och fastställdes vid förhandlingstidpunkten som den volymviktade genomsnittskursen under de senaste 20 handelsdagarna för aktierna och under de senaste 11 handelsdagarna för teckningsoptionerna. Affären innebär att antalet utestående aktier och teckningsoptioner i Confidence kommer att öka med ca 64 %.

Tillförs omsättning på 130 miljoner
Nordic Level är organiserat i tre affärsområden; Advisory, Secure Solutions och Facility. Advisory omsatte under 2020 ca 27 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 13 %, Secure Solutions omsatte ca 12 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 13%. Facility är en nystartad verksamhet som under 2020 omsatte ca 1,6 miljoner kronor och som under 2021 förväntas omsätta ca 3,5 miljoner kronor och göra ett nollresultat. Inom Secure Solutions har det i ingången till 2021 gjorts ett större förvärv av bevakningsföretaget Estate, som under 2021 förväntas tillföra en omsättning på ca 110 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 5%.

Confidences förväntan är att bolaget, genom förvärvet, under 2021 kommer att tillföras en omsättning på ca 130 miljoner kronor med god lönsamhet samtidigt som bolagets totala erbjudande inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

Stort steg
Förvärvet är ett stort steg framåt i Confidence strävan att positionera sig som Sveriges ledande partner inom segmentet högsäkerhet och kritisk infrastruktur. Bolagens inriktningar och kompetenser kompletterar varandra och sammanslagningen ger nya och befintliga kunder en partner som kan erbjuda ett unikt koncept, Total Säkerhet, som innefattar personsäkerhet, facility services, bevakning och högteknologiska lösningar inom teknisk säkerhet och brandskydd.

Nordic Level, med erfarenhetsmässigt ursprung från polis- och militärväsendet samt näringslivet, har en rådgivande kapacitet som spänner över ett brett område, från objektsskydd inom kritisk infrastruktur till skydd av personer och familjer i riskposition. Nordic Levels kapacitet inom rådgivning och kundanpassad bevakning kompletterar och skapar nya affärsmöjligheter för Confidence i rollen som tekniskt ledande leverantör av säkerhets-, lås- och brandskyddslösningar.

"God matchning"
Gerth Svensson, styrelseordförande i Confidence, menar att förvärvet är en ”synnerligen god matchning av två mycket kundorienterade parter” .

– Bolagen kompletterar varandra på flera avgörande punkter vilket kommer att resultera i ett breddat erbjudande till befintliga kunder och skapa helt nya affärsmöjligheter för vidare tillväxt. Genom kundanpassade bevakningstjänster med kunskap om både riskbild och tekniska säkerhetssystem kan vi nu erbjuda en unik leverans av effektivitet och säkerhet”, säger han.

"Marknadens go-to partner"
Thomas Lundin, styrelseordförande i Nordic Level Group – tillika styrelseledamot i Confidence – är lika positiv.

– Confidence kapacitet att leverera kundanpassad säkerhet till marknadssegment där kraven är som högst är obestridd. Genom förvärvet hamnar Level i en miljö där våra kompetenser efterfrågas i allt högre grad och där Levels stora kundbas kan dra fördel av Confidence förmågor. Gemensamt blir vi marknadens go-to partner för kunder med behov av effektiv säkerhet med kvalitetskrav”, kommenterar han avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan