SecurityWorldMarket

13.03.2019

Varsel om gebyr til Tolldirektoratet

Tolldirektør Øystein Børmer. Foto: Bård Gudim

Datatilsynet har varslet Tolldirektoratet om at de kan bli ilagt et overtredelsesgebyr på 900 000 kroner. Tilsynet mener etaten har brutt personopplysningsloven gjennom innsamling og bruk av opplysninger fra kameraer uten lov.

Gebyret er utmålt etter den gamle personopplysningsloven, siden lovbruddene skjedde før den nye personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft i juli i fjor. Mangelfulle tekniske og organisatoriske rutiner hos etaten har ført til at tilsynet varsler det høyeste gebyret som er ilagt etter den gamle loven.

Har registrert norske borgere uten lov

Datatilsynet har lagt vekt på at Tolldirektoratet har overvåket 80 millioner passeringer, hvor antall berørte personer anslås til 7-8 millioner. Tolletaten skal drive overvåking av grensekryssende trafikk, men de har også registrert og lagret data fra kameraer som Statens Vegvesen har utplassert mange steder i landet. Dette er kameraer som Tolldirektoratet ikke skal ha tilgang til opplysninger fra.

- Det må særlig forventes at en offentlig etat forholder seg til de lovhjemlene de skal forvalte, og evner å rette opp i forholdene raskt. Dette har ikke skjedd, og det er nødvendig med en reaksjon. Vi skal ha tillit til offentlig forvaltning og særlig dem som utøver kontroll, sier Bjørn Erik Thon.

Tolldirektoratet har altså ulovlig behandlet opplysninger fra fastmonterte og mobile kameraer som har fanget opp trafikk som ikke kan karakteriseres som grensekryssende, og derfor ikke kan behandles etter tolloven.

- Det mest alvorlige er at Tolldirektoratet har registrert norske borgere uten lov. Det er et viktig prinsipp i personvernet at data bare skal brukes til det formålet det er bestemt for, sier Bjørn Erik Thon.

Tolletaten tar personvern på alvor

- For meg er det viktig å understreke at Tolletaten til enhver tid skal følge lover og regler, og utføre vårt kontrolloppdrag på trygt hjemlet grunn. Nettopp derfor har vi gjennomført omfattende interne kartlegginger og iverksatt en storstilt oppryddingsjobb, sier tolldirektør Øystein Børmer.

- Etaten har blant annet etablert et omfattende og gjennomgripende prosjekt for personvern og informasjonssikkerhet. Prosjektet skal sikre korrekt behandling av alle former for personopplysninger. Denne jobben tar etaten på største alvor, avslutter Børmer.

Tolletaten har lovhjemmel til å føre kontroll med den grensekryssende trafikken, herunder med skiltlesende ANPR-kameraer (Automatic Number-Plate Recognition).


Leverandører
Tilbake til toppen