SecurityWorldMarket

06.01.2022

Presentasjon av målbilder for robuste ekomnett mot 2030

- Nkom inviterer til årets første nettsending fra Lillesand, 20. januar kl. 10. Vi presenterer målbilder for robuste ekomnett mot 2030. Dette er en viktig felles plattform for den digitale utviklingen i Norge mot 2030, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom. Foto: Gunstein Myre

Nkom inviterer til nettsending torsdag 20. januar.

– Vi presenterer målbilder og virkemidler som skal sikre Norge robuste nett mot 2030. Alle innbyggere, bedrifter, offentlige virksomheter og kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av nett som virker til enhver tid. Målbildene gir viktige føringer for felles tiltak fra aktører, myndigheter og politikere, sier direktør Pål Wien Espen i Nkom.

Vi har gode nett i Norge – men sikkerheten utfordres

– I Norge har vi god dekning, høy tilgjengelighet og kvalitet i nordisk, europeisk og global sammenheng. Men fremover trenger vi flere og enda mer robuste nett, for å takle nye klimautfordringer, bærekraftsmål, nye måter å jobbe på, digitalisering av samfunnet og sikkerhetsutfordringer, sier direktør Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Nkom ønsker å sikre at Norge holder et høyt digitalt nivå, for innovasjon, verdiskaping og effektivisering. Sikre og raske nett til alle er også fundamentet for å utvikle et enda mer bærekraftig samfunn, sier Espen, som inviterer til presentasjon av viktige målbilder for den digitale utviklingen i landet.

Målbilder for felles innsats

– Målbildene vi presenterer er en tilstandsbeskrivelse som Nkom vil styre etter i sitt videre arbeid. Netteiere, myndigheter og politikere legger rammene for å nå målene. Det er derfor viktig at vi har en tydelig felles plattform og klare mål for å samkjøre tiltak mot 2030. Den nasjonale, regionale og lokale nettstrukturen må utvikles ytterligere for å nå disse målene, så mye kan jeg si allerede nå, forteller direktøren i Nkom.

Presentasjon av ny rapport

Målbildene som presenteres i nettmøtet er hentet fra Nkoms rapport «Robuste transmisjonsnett for Norge mot 2030», som publiseres samme dag. Her gis det mer utfyllende informasjon om målbildene. I tillegg inneholder rapporten også gapanalyser, kostnadsestimater og virkemidler for måloppnåelse.

Sikkerheten i den digitale grunnmuren av transmisjonsnett omhandler både tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Rapporten fokuserer i hovedsak på tilgjengelighet, og beskriver målbilder for robusthet, redundans og diversitet i vår nasjonale transmisjonsinfrastruktur og forbindelser til utlandet.

Det presenteres fire målbilder for infrastrukturen for transmisjon innenlands og mot utlandet. Målbildene legger lista for å ivareta samfunnets og totalforsvarets behov for solide nett i normaltilstand og under kriser. I tillegg vil målbildene legge til rette for styrket konkurranse i markedet, næringsutvikling og innovasjon.

Bakgrunn for målbildene

Målbildene som presenteres er definert av Nkom med utgangspunkt i «Nasjonal strategi for sikker og robust ekominfrastruktur», og på bakgrunn av interne og eksterne analyser og innspill fra sentrale aktører i ekommarkedet. Nkom har estimert dagens tilstand (2021) sett opp mot målbildene, og også estimert en utviklingsbane mot 2030 basert på forventet markedsmessig utvikling, rammebetingelser og virkemiddelbruk fra Nkom og andre myndigheter.


Leverandører
Tilbake til toppen