SecurityWorldMarket

21.10.2022

Langsiktige trender i kriminalitetsbildet

Rapporten konkluderer blant annet med at nedgangen i ungdomskriminaliteten er reell. Foto: Kåre Magnar Hansen

Politihøgskolen har utarbeidet en rapport for Justis- og beredskapsdepartementet. Den skal være sentral i arbeidet med langtidsplanlegging i politietaten, og kunne benyttes inn mot politiske prioriteringer og strategisk planlegging.

Basert på samfunnsvitenskapelig forskning skal rapporten oppsummere faktorer som direkte og indirekte kan forklare utviklingen i ungdomskriminalitet og organisert kriminalitet de siste tiårene. Videre skal rapporten vurdere trusselvurderinger og foresight som verktøy for å beskrive fremtidige utviklingstrekk i kriminalitetsbildet.

Med utgangspunkt i selvrapporterings- og offerundersøkelser konkluderer rapportens første del med at den registrerte nedgangen i ungdomskriminaliteten de siste tre tiårene er reell.

Den største endringen innen tematikken organisert kriminalitet ser ut til å henge sammen med endringer i begrepsbruk, forståelser, perspektiver og politiske føringer. Det kan spesielt virke som at begrepet har mistet sin kriminalpolitiske betydning.

Når det gjelder trusselvurderinger tilsier forskningslitteraturen at det ikke finnes en enhetlig tilnærming eller definisjon av trusselvurdering, tross kjennetegn og metodikk fra politiets etterretningsdoktrine. Det redegjøres i for liten grad for kildegrunnlag og hvordan analysene og vurderingene har blitt foretatt.

Tredje og siste del av rapporten redegjør for hva foresight er. Forenklet er dette et overordnet begrep for ulike teknikker, metoder og verktøy brukt for å systematisere og utvikle best mulige antakelser om fremtiden. Rapporten ser på bruksområder en slik prosess har, og vurderer hvorvidt foresight som kunnskapsfelt egner seg til å si noe om hva som blir de største fremtidsutfordringene i kriminalitetsutviklingen.Leverandører
Tilbake til toppen