SecurityWorldMarket

05.04.2023

Kripos har publisert Cybersikkerhet 2023

Politiets årlige temarapport om kriminalitet mot datasystemer og kriminalitet støttet av datasystemer.

– Trusselbildet i det digitale rom blir stadig mer komplekst. Omfanget av kriminaliteten er stort. Norge er et attraktivt mål for kriminelle i utlandet. Vår geografiske plassering langt nord er ingen beskyttelse i det digitale rom. Truslene er sammensatte, og verktøyene og virkemidlene som rettes mot oss er i stadig utvikling.

– Teknologi er en betydelig driver for så godt som alle kriminalitetsutfordringer og trusler mot norske verdier. Den teknologiske utviklingen bidrar til at alle prosesser i samfunnet kan gå raskere, og påvirker samtidig selve endringshastigheten. Teknologier som kryptovaluta, anonymiseringstjenester, kryptering og nye betalingstjenester misbrukes til utpressing, hvitvasking og annen kriminalitet.

– Cyberkriminalitet handler til syvende og sist ikke om hendelser, men handlinger. Det handler om gjerningspersoner med kriminell intensjon og global rekkevidde, med vilje og evne til utføre et bredt spekter av lovbrudd. Denne viljen og evnen må møtes med samlet motkraft fra det private og offentlige Norge.

– Kripos er gitt i oppdrag av Politidirektoratet å produsere et nasjonalt situasjonsbilde for cyberkriminalitet 2023 med fremtidsrettede vurderinger, i produktkategorien grunnleggende etterretning etter politiets etterretningsdoktrine.

– Nasjonalt cyberkrimsenter ble offisielt åpnet i januar 2019, som en avdeling på Kripos, som er politiets nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig kriminalitet. Dette er den første årlige strategiske temarapporten om cyberkriminalitet som Kripos har publisert siden 2017. Rapporten, og arbeidsmetodikken bak, vil understøtte framtidige rapporter fra politiet, og spesielt hovedproduktet politiets trusselvurdering.

– Kripos ønsker med denne rapporten å bidra med vår kunnskap om cyberkriminaliteten, dens målrettethet og natur, og med begrepsapparatet vi benytter i vårt arbeid, skriver Kristin Kvigne, sjef Kripos i sitt forord.Leverandører
Tilbake til toppen