SecurityWorldMarket

2024-06-13

IMY vill ha utredning om bakgrundskontroller

I en hemställan till regeringen vill Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att det tillsätts en utredning med uppdrag att säkerställa en lämplig balans mellan behovet av att utföra bakgrundskontroller och skyddet för den personliga integriteten.

IMY har idag skickat en hemställan till regeringen om att tillsätta en utredning med uppdrag att se över behovet av ytterligare reglering av möjligheterna att utföra bakgrundskontroller.

– Vi ser att det finns ett berättigat behov av att utföra bakgrundskontroller till exempel för att skydda samhället mot organiserad brottslighet, samtidigt som det finns tydliga integritetsrisker med bakgrundskontroller. Vi bedömer att den nuvarande regleringen inte är tillräcklig för att säkerställa en lämplig balans mellan dessa intressen. En tydligare reglering av bakgrundskontroller skulle leda till större förutsebarhet för berörda aktörer om vad som är tillåtet och även ge ett bättre skydd för enskilda personer, säger David Törngren, vikarierande generaldirektör på IMY.

Både arbetsgivare och bakgrundskontrollföretag ska omfattas

IMY anser att utredningens uppdrag dels bör omfatta möjligheterna att utföra bakgrundskontroller, dels möjligheterna att få tillgång till information som behövs för att göra bakgrundskontroller, till exempel från belastningsregistret.

Utredningen bör omfatta både aktörer som själva utför bakgrundskontroller och företag som utför bakgrundskontroller på uppdrag av andra. I utredningen bör det ingå att bedöma möjligheterna att utföra alla former av bakgrundskontroller. Detta omfattar såväl kontroller som utförs genom tillgång till belastningsregister och andra myndighetsregister som kontroller som utförs genom att den enskilde ombeds att uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret och kontroller som sker med hjälp av privata söktjänster.

Vill balansera integritetsrisker mor säkerhetsbehov

I sin hemställan konstaterar IMY att det förändrade säkerhetsläget och samhällsutvecklingen har medfört att det finns en allt större efterfrågan och ett ökat behov av att kunna kontrollera om personer har begått brott eller av andra skäl kan utgöra en risk. Samtidigt är bakgrundskontroller förknippade med tydliga integritetsrisker för den person som kontrolleras och kan leda till stora negativa konsekvenser för den personen.

Möjligheten att utföra bakgrundskontroller är till viss del reglerad i lagstiftning men bara för vissa typer av anställningar eller uppdrag inom vissa sektorer. Det finns skäl som talar för att den reglering som finns idag gällande bakgrundskontroller inte motsvarar de behov som bland annat arbetsgivare gett uttryck för.

Bakgrundskontroller utanför det lagreglerade området

Det utförs dock bakgrundskontroller utanför det lagreglerade området bland annat genom användning av privata söktjänster eller arbetsgivares krav på uppvisande av utdrag ur belastningsregistret. Att bakgrundskontroller utförs på det sättet skapar en osäkerhet hos aktörerna om vad som gäller och medför också en ökad risk för omotiverade kontroller.

Vill inte styra i vilken omfattning bakgrundskontroller ska tillåtas

IMY konstaterar att den pågående grundlagsutredningen och utvecklingen av domstolspraxis avseende söktjänster med utgivningsbevis skulle kunna innebära att tillgången till information som idag används för att göra bakgrundskontroller kan komma begränsas. Utvecklingen av domstolspraxis innebär bland annat att möjligheten för söktjänsterna att få ut och vidareanvända allmänna handlingar från bland annat domstolar har begränsats.

Detta kan i sin tur leda till att allt fler söktjänster, istället för att stödja sin verksamhet på frivilliga utgivningsbevis, ansöker om tillstånd hos IMY för att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser.

– Om allt fler verksamheter ansöker om tillstånd hos oss för att få behandla personuppgifter om lagöverträdelser riskerar det att leda till att det blir IMY som styr i vilken omfattning bakgrundskontroller är tillåtet och som därmed reglerar grundläggande förhållanden mellan arbetsgivare och anställda på arbetsmarknaden. Vi anser att lämpligheten i detta kan ifrågasättas ur ett demokratiskt perspektiv.

Bollen bör ligga hos regering och riksdag

I sin hemställan skriver IMY att förutsättningarna för bakgrundskontroller utanför den reglering som finns idag är en principiell fråga som innefattar svåra avvägningar. Det handlar å ena sidan om samhälleliga intressen som att skydda samhället mot organiserad brottslighet och, å andra sidan, om skyddet för privatlivet och den personliga integriteten. Enligt IMY är det lämpligt att dessa avvägningar görs av regering och riksdag genom reglering i lag och förordning, inte av IMY inom ramen för ett tillståndsförfarande.

– Därför hemställer vi nu om att regeringen tillsätter en utredning med uppdrag att se över både förutsättningarna för att utföra bakgrundskontroller och möjligheterna att få tillgång till den information som behövs för att utföra kontrollerna, säger David Törngren.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan