SecurityWorldMarket

2022-07-28

Imponerande delårsrapport – Securitas-aktien steg med 12 procent

Magnus Ahlqvist, Securitas vd och koncernchef, kan glädjas åt företagets starka försäljnings- och lönsamhetsutveckling under årets andra kvartal.

Med ett rörelseresultat före avskrivningar på 1 760 miljoner kronor (1 471 Mkr) visar Securitas en imponerande lönsamhet för perioden april – juni 2022.

Stockholmsbörsens reaktion, aktien steg med över 12 procent under dagen.

Under perioden ökade försäljningen till 30 535 miljoner kronor (26 499 Mkr) och rörelsemarginalen landade på 5,8 procent (5,6%), en nivå som är markant högre än åren innan pandemin.

Magnus Ahlqvist, vd och koncernchef, framhåller i en kommentar till delårsrapporten att den goda drivkraften inom affärsverksamheten accelererade i det andra kvartalet med en organisk försäljnings¬tillväxt på 6 procent (8%), driven av Europa och Ibero-Amerika.

– Organisk försäljningstillväxt i Nordamerika var som planerat negativ i det andra kvartalet på grund av de avslutade kontrakten med låg marginal förra året samt lägre tilläggsförsäljning. Den underliggande verksamheten i Nordamerika utvecklades dock mycket bra och vi förväntar oss en positiv organisk försäljningstillväxt i det tredje kvartalet, förklarar han.

Elektronisk säkerhet på uppgång

Magnus Ahlqvist poängterar vidare vidare att drivkraften i försäljningen av säkerhets-lösningar och elektronisk säkerhet med hög marginal var stark i det andra kvartalet med 13 -procents valuta¬justerad försäljningstillväxt, vilket ut¬gjorde 23 procent (22%) av koncernens försäljning.

– Koncernens rörelseresultat justerat för valutakursförändringar ökade med 8 procent i det andra ¬kvartalet. Vår verksamhet i Nordamerika ¬respek¬tive Ibero-Amerika redovisade starka marginal¬förbättringar. Europa för¬bättra¬des bra jämfört med det första kvartalet med stark förbättring av rörelse¬resultatet jämfört med föregående år, trots fortsatt press från kostnader hänförliga till arbetskraftsbrist och sjukfrånvaro.

Inflationen – stor utmaning

Magnus Ahlqvist kommenterar också den höga inflationen som är en stor utmaning för koncernen.

– Men vi lyckades framgångsrikt att hantera en positiv balans i pris- och lönekostnadsökningarna. Att aktivt hantera prishöjningarna är fortsatt en viktig prioritering för att säkerställa att vi levererar kvalitet till våra kunder, säger han.

” Branschdefinierande händelse”

Självklart kommenterar Magnus Ahlqvist också förvärvet av Stanley Security som slutfördes den 22 juli .

– Vårt ¬gemensamma förberedande integrationsarbete har varit omfattande och vi ser nu fram emot att öka takten i vår gemen¬samma resa och att snarast genom¬föra vår plan för värdeskapande, säger han och framhåller att samgåendet mellan de två företagen är en

” Branschdefinierande händelse”.

– Genom att kombinera vår kunskap och expertis banar det väg för en starkare tillväxt tack vare ett enastående kund¬erbjudande och vi förväntar oss stora möjligheter till marginalförbättring framöver. Våra delade värderingar och höga hållbarhetsambitioner ger oss möjligheten att använda vår potential för att erbjuda teknikbaserade säkerhetslösningar som skapar långsiktigt värde för våra kunder, våra aktieägare och samhället i stort.

Starkt halvår och stigande aktiekurs

Försäljningen för perioden januari-juni 2022, med en försäljningstillväxt på 5 procent (4%) landade på 59 133 miljoner kronor (52 313). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 3 212 MSEK (2 727) med en rörelsemarginal på 5,4 procent (5,2).

Under dagen har Securitas B-aktien stigit med 12,38 procent.


Leverantörer
Till toppen av sidan