SecurityWorldMarket

27.03.2023

Skien fengsel blir gjort om til kvinnefengsel

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl ser svært alvorlig på situasjonen for kvinner som soner i fengsel, og spesielt på Bredtveit. Statsråd Mehl varsler akuttiltak for å bedre forholdene.

I uke 11 var Sivilombudet på et planlagt og uvarslet tilsyn i Bredtveit fengsel og Ullersmo avdeling Zulu. Funnene av tilsynet er av en slik karakter at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) nå iverksetter strakstiltak for å avhjelpe den akutte situasjonen.

– Det har vært for dårlige soningsforhold for kvinner på Bredtveit i mange år. Selvmordet for snart to uker siden kommer på toppen av årevis med lav bemanning og for dårlige bygningsmessige forhold. Jeg har bedt Kriminalomsorgsdirektoratet gjøre akutte tiltak for å bedre forholdene på Bredtveit, og vurdere større endringer på lenger sikt, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Mehl varsler følgende strakstiltak:

  • Øke bemanningen på Bredtveit ved omrokkering av personell fra andre fengsler
  • Redusere antall innsatte på Bredtveit
  • Skien fengsel gjøres om til kvinnefengsel for å bedre soningsforholdene for kvinner generelt, og avvikle samsoning med menn
  • Kvinnene på avdeling Zulu ved Ullersmo flyttes til andre fengsler fra mandag av

– Det er akutt behov for flere ansatte, både for å ivareta innsatte og sikre bedre arbeidsforhold. KDI jobber nå med å omdisponere bemanning fra andre fengsler. Dette kan få konsekvenser for soningsforholdene for menn, men det må vi akseptere når situasjonen er så alvorlig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Samtidig vil Justis- og beredskapsdepartementet sammen med Kriminalomsorgsdirektoratet vurdere ytterligere tiltak på lengre sikt. Mehl peker på at Sivilombudet i en årrekke har påpekt at kvinner har dårligere soningsforhold enn menn.

– Vi må vurdere hvilken fremtid Bredtveit kvinnefengsel skal ha. Forholdene på Bredtveit er ikke bra nok, og har ikke vært det mange år. Regjeringen var i dialog med Oslo kommune om nytt fengsel på Bredtveit, men dette var ikke ønskelig lokalt. Derfor må vi vurdere andre muligheter, sier Mehl.

Kriminalomsorgen har det siste året sett en kraftig økning i kvinnelige innsatte med svært komplekst utfordringsbilde, psykiske lidelser og hyppig livstruende selvskadingsproblematikk. Alvorligheten i situasjonen tilsier at det er helt nødvendig med tiltak.Leverandører
Tilbake til toppen