SecurityWorldMarket

15.03.2023

Politiets trusselvurdering for 2023 er offentliggjort

Politiets trusselvurdering (PTV) 2023 beskriver utvalgte særlig alvorlige kriminalitetstrusler som faller inn under politiets ansvarsområde, og gir en fremtidsrettet vurdering av disse

Her følger et kort sammendrag av rapporten.

Gjenåpning etter koronapandemien og økt mobilitet i verden — i tillegg til krigen i Ukraina — er fremtredende faktorer som har preget situasjonsbildet det siste året, og som påvirker kriminalitetsutviklingen. Overordnet er imidlertid kriminalitetsbildet i Norge foreløpig lite påvirket av krigen i Ukraina. Krigen har ytterligere forsterket og komplisert trusselbildet i det digitale rom, men har også ført til at andre kriminelle aktører har fått større handlingsrom og nye muligheter innen en rekke kriminalitetstyper.

Videre er en profesjonalisering av kriminaliteten og tilknytning til utlandet — med komplekse strukturer og samarbeid på tvers av landegrenser - likhetstrekk som går igjen i flere av kriminalitetstruslene i årets PTV. Dette tydeliggjør at kriminalitetsbildet i Norge påvirkes av faktorer og kriminalitet også utenfor landets grenser.

Kriminelle spesialister selger tjenester til kriminelle aktører
Markedet for kjøp og salg av kriminelle tjenester, såkalt kriminalitet som en tjeneste, har fått økt utbredelse blant kriminelle nettverk. Et ekspanderende marked innen kjøp og salg av kriminelle tjenester er kapabilitetsfremmende, og det er meget sannsynlig at det øker handlingsrommet til etablerte kriminelle nettverk. Det er sannsynlig at utviklingen vil føre til at den organiserte kriminaliteten blir mer uoversiktlig og får et mer profesjonelt preg.

Kriminelle aktører styrer sin virksomhet fra utlandet
Flere bakmenn og sentrale aktører innen organisert kriminalitet styrer sin kriminelle virksomhet fra utlandet. Utviklingen er en del av en større internasjonal trend. Det er meget sannsynlig at kriminelle nettverk som styres av aktører i utlandet vil dominere markedet for innførsel av narkotika.

Løsepengevirus mot privat og offentlig sektor
Løsepengevirus rettet mot bedrifter og virksomheter anses som den største kriminalitetstrusselen mot IKT-sikkerhet og digital infrastruktur. Dette begrunnes med mange hendelser, stort skadepotensial og mulighet for høy profitt for gjerningspersonene, samt liten fare for identifisering og straffeforfølgelse. Det er sannsynlig at virksomheter med samfunnskritiske funksjoner vil rammes av løsepengevirus, og at kriminalitet mot datasystemer motivert av Russlands krig mot Ukraina vil fortsette.

Datatyveri fra private og offentlige virksomheter
Datainnbrudd uten påfølgende bruk av løsepengevirus utgjør også en alvorlig trussel mot norske virksomheter, særlig ved tyveri av data. Aktører kan i tillegg manipulere eller sabotere data. Det er sannsynlig at bedrifter med roller i kritiske samfunnsfunksjoner, og virksomheter med betydelige kompetanse- og bransjefordeler, i økende grad vil bli utsatt for slik kriminalitet.

Konfliktbildet innen kriminelle gjenger
Gjenger og gjengrelaterte nettverk er mest synlige i og rundt storbyene, med det sentrale Østlandet som den viktigste arenaen. En fellesnevner for gjengene er at de er involvert i narkotika-, trussel- og voldskriminalitet som i mange tilfeller foregår i det offentlige rom. Det siste året har aktiviteten fra svenske gjengkriminelle på norsk jord blitt synlig. Trusselbildet knyttet til kriminelle gjenger vil til enhver tid følge spenningsnivået i gjengmiljøene. Det vil si at konfliktbildet vil variere mellom rolige og anspente perioder. Det er sannsynlig at det også vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som et resultat av gjengenes interne konflikter i 2023.

1 % MC-klubbene er etablert både i rurale og urbane strøk i alle landets politidistrikter. Flere kriminelle 1 % MC-klubber synes å være i en ekspansjonsfase. Samtlige klubber harmedlemmer med kriminelle kapabiliteter innen narkotika, våpen, og vold. Det er sannsynlig at 1 % MC-klubbene vil opprettholde sine ekspansjonsaktiviteter.Leverandører
Tilbake til toppen