SecurityWorldMarket

21.09.2022

Mørketallsundersøkelsen 2022 er nå tilgjengelig

Da forrige mørketallsundersøkelse ble utgitt for to år siden var Norge og verden preget av Covid-19-pandemien. Året ble beskrevet som et unntaksår, og spørsmålene knyttet til konsekvensen av den hurtige digitaliseringen var mange.

Hvor sårbare var vi når det meste av virksomhet var flyttet til hjemmekontoret over natten? I dag kan vi si at vi kom godt ut av det. Effekten av den hurtige digitaliseringen vil tjene oss godt i fremtiden. Det er mulig å endre samfunnet raskt når vi må, og vi tilpasser oss raskt en ny virkelighet.

Forsøk på datainnbrudd / hacking og phishing er de mest vanlige hendelsene virksomheter med 5 ansatte eller flere utsettes for. Hhv. 10 og 9 prosent har blitt utsatt for dette i løpet av kalenderåret 2021. Blant de minst vanlige hendelsene finner vi misbruk av it-ressurser for utvinning av kryptovaluta sammen med tyveri eller eksfiltrasjon av data (begge 1 prosent).

Sammenlignet med tidligere undersøkelser er det langt lavere andel som oppgir at de har opplevd hendelser forårsaket av ansatte. I forrige undersøkelse fra 2020 spurte vi om hendelser i kalenderåret 2019, altså før pandemien og utstrakt jobbing fra hjemmekontor.

I sitt forord til rapporten skiver Odin Johannessen, Direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd blant annet:

Det trengs, for utfordringene har ikke blitt mindre i løpet av de siste to årene.

Det er krig i Europa. Det russiske angrepet på Ukraina 24. februar i år, innledet en ny sikkerhetspolitisk epoke. Krig mellom stater må igjen sees på som en realitet vi må ta hensyn til.

Den militære seieren president Putin håpet å innkassere hurtig, kom ikke. I stedet har vi sett et fremoverlent Ukraina som har benyttet tiden siden 2014 til forberedelser. Ikke bare militært, men også sivilt har landet gjort en betydelig innsats for styrking av sitt totalforsvar. Den militære- og den sivile delen av samfunnet må kunne virke sammen – samtidig, om landet skal klare å motstå et angrep utenfra. Det gjelder i Ukraina, og det gjelder i Norge. Klarer vi det?

Fortsatt herjer pandemien i deler av verden. Det påvirker lange og kompliserte verdikjeder. Energimangel, strømpriser, inflasjon og politisk polarisering skaper vanskelige forhold for styrket samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Dette skjer i en tid der samarbeid om å møte klimautfordringene burde være første prioritet.

I skyggen av alle disse utfordringene opererer trusselaktører med ulike hensikter. Det digitale trusselbildet har i løpet av de siste årene gjennomgått et taktskifte. Såkalte hybride trusler vil prege vår fremtid slår Nasjonal sikkerhetsmyndighet fast i sin rapport Risiko 2022.

Årets Mørketallsundersøkelse vil bidra til å beskrive den digitale sikkerhetstilstanden i Norge. Det er den 13. undersøkelsen om den digitale sikkerhetstilstanden i norsk næringsliv og noen offentlige virksomheter. Undersøkelsen er utvidet med 1000 respondenter for å sikre et bedre statistisk grunnlag. I tillegg er noen av spørsmålene endret for å speile det aktuelle trusselbildet bedre.

Vi håper Mørketallsundersøkelsen 2022 vil bidra til styrket strukturert og forebyggende sikkerhetsarbeid basert på øket kunnskap om risikobildet, og forslag om tiltak for å håndtere risikoen.

Jeg vil avslutningsvis rette en stor takk til alle som har støttet undersøkelsen økonomisk, og gitt sine bidrag til rapporten. Deres engasjement og vilje til å bidra til fellesskapet gjennom å dele erfaringer er uvurderlig for utvikling, aktualitet og kvalitet i sikkerhetsarbeidet.

 

Rapporten finnes tilgjengelig på NSRs hjemmeside.Leverandører
Tilbake til toppen