SecurityWorldMarket

10.06.2024

Kritiske behov for kompetanseheving i vekterbransjen

NHO Service og Handel og Parat nominerer vekterbransjen til et nytt treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Nominasjonen er en respons på den økende etterspørselen etter vektertjenester og behovet for spesialisert opplæring innen håndtering av psykologiske og sosiale arbeidsfaktorer.

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling er et samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse som forvalter programmet på vegne av Kunnskapsdepartementet.

Økende krav til vekterbransjen
Samfunnsutviklingen og sikkerhetssituasjonen har ført til at vektere må håndtere mer og flere komplekse oppgaver, ofte i tett samarbeid med politiet. Dessverre har videreutdanningstilbudene ikke holdt tritt med disse kravene. Forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet til OsloMet, har i sin rapport påpekt at vektere mangler tilstrekkelig opplæring i blant annet kommunikasjon, konflikthåndtering og førstehjelp. Dette påvirker mestringsfølelse, og skaper ubalanse mellom vekternes mandat og situasjonene de kan oppleve å måtte håndtere.

– Våre tillitsvalgte i vaktbransjen rapporterer at vektere ikke er kurset godt nok, og ikke får tilstrekkelig praktisk trening i flere utfordrende forhold vektere møter i sitt arbeid, forteller Turid Svendsen, forhandlingssjef i Parat. – Dette kan gjøre ansatte usikre, og føre til feil. Det er nesten 10 000 vektere i Norge, og mange håndterer flere komplekse oppgaver i offentlige rom, ofte i tett samarbeid med politiet.

Begrunnelse for nominasjonen
Nominasjonen peker på flere kritiske behov for kompetanseheving i vekterbransjen. Det er nødvendig med økt opplæring innen emosjonell mestring, stresshåndtering og selvregulering for å kunne møte de høye emosjonelle kravene som ofte er en del av vekteryrket.

Bransjedirektør for Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel, Arne Stadheim mener vekteres mangfoldig oppdragsportefølje har ført til et økende behov for spesialisert kompetanse.

– Gjennom sin tydelige og synlige tilstedeværelse i det offentlige rom, bidrar vektere vesentlig til å skape trygge lokalsamfunn. I de senere årene har de i økende grad supplert den offentlige sikkerheten, noe som har gjort det mulig for politiet å prioritere mer alvorlige saker. En utvidet og mangfoldig oppdragsportefølje har samtidig økt behovet for spesialisert kompetanse, sier Stadheim.

Stadheim verdsetter, på vegne av bransjeforeningen Sikkerhet og Beredskap i NHO Service og Handel, initiativet fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

– I samarbeid med Parat har vi søkt om deltakelse og håper på en positiv realisering av programmet.

Kompetanseutvikling for hele landet
Målgruppen for det foreslåtte bransjeprogrammet inkluderer vektere over hele landet. Opplæringstilbudene vil fokusere på fleksible kurs og etterutdanning som kan tilpasses arbeidslivet, samt en mellomlederutdanning på fagskolenivå.

Svar på regjeringens prioriteringer
Nominasjonen adresserer flere av regjeringens prioriterte områder for utdannings- og kompetansepolitikken, inkludert behovet for høyproduktivt og konkurransedyktig næringsliv, gjennomføring av det grønne skiftet, samt levering av gode velferdstjenester. Økt kompetanse blant vektere vil også bidra til bedre beredskap og økt sikkerhet for samfunnet som helhet.

Vektere står overfor stadig mer komplekse utfordringer, og behovet for videreutdanning er mer presserende enn noen gang. Dette bransjeprogrammet vil sikre at vektere er bedre rustet til å håndtere de emosjonelle og praktiske utfordringene i deres arbeidshverdag.

Forhandlingslederen i Parat poengterer at vekterne er en yrkesgruppe i samfunnet som utsettes for vold, trusler og trakassering.

– Forskning fra Oslo Met viser at mer enn halvparten av vekterne etterlyser økt opplæring innen kommunikasjon og konflikthåndtering. Parat er glad for samarbeidet med NHO Service og Handel, og håper regjeringen vil støtte opprettelsen av dette viktige kompetanseutviklingsprogrammet.

 

– Kilde: NHO Service og HandelLeverandører
Tilbake til toppen