SecurityWorldMarket

05.12.2022

Fortsatt stort behov for videreutdanning

Politihøgskolens Opptaksrapport 2022 er klar. Når det gjelder etter- og videreutdanninger viser tallene at søkerinteressen fortsatt er høy. Etterforskning og kriminalteknikk er som før det største fagfeltet. Men lederutdanninger - og forebygging og mangfold – øker mye i popularitet.

Opptaksrapporten 2022 omfatter studieåret høst 2021 og vår 2022. Den sammenstiller fakta og statistikk for opptak til bachelor, master og etter- og videreutdanninger. Rapporten inneholder både analyser av årets tall og utvikling over tid.

Tallene for bacheloropptaket er behørig kommunisert via søknader og opptak gjennom våren og sommeren. Men opptaksrapporten har ytterligere detaljer og om dette temaet: Blant annet om hvilke studier bachelorutdanningen konkurrerer mest med – og frafall fra brutto søkertall til antall kvalifiserte søkere i sluttopptaket.

Nest høyeste søkertall
Når det gjelder etter- og videreutdanninger er søkerinteressen fortsatt svært stor, 9068 søkte etter- og videreutdanning, det nest høyeste søkertallet i høgskolens historie. 5367 var innstilte/reelle søkere, 3263 ble tatt opp som studenter. I pandemiåret 2019/2020 var det betydelig lavere aktivitet, og så økte søkertallene mye året etter. Og selv om det er en liten nedgang nå i 2022 tyder tallene på fortsatt stor interesse – og behov for økt kompetanse. Hele 95 % søker studier som gir studiepoeng.

Etterforskning er fortsatt det klart største fagområdet både når det gjelder søkertall – og antall studenter. Selv om det er en nedgang i dette året utgjør fagområdet ca 60 % av studenttallet. Så fremgår det av statistikken at feltet Forebygging og mangfold øker i popularitet blant søkerne, det samme gjelder lederutdanninger.

Operative utdanninger har hatt en fallende kurve over noen år, men søkerinteressen har tatt seg noe opp de siste to årene. Pedagogiske utdanninger har hatt stabile søkertall de siste årene, og interessen øker siste studieår. Men antallet studenter er synkende, flere får avslag. Sivile utdanninger opplever også en nedgang siste studieår.

Når det gjelder kjønnsfordeling så er tallene stabile, med 54 % menn og 46 % kvinner blant studentene. Kvinneandelen varierer mellom fagfeltene, innen etterforskning er det 48 %, mens den laveste kvinneandelen på 24 % fremkommer i operative utdanninger.

Status Master
I løpet av studieåret 2021/2022 hadde Politihøgskolen opptak til ett av to eksisterende masterprogram, Erfaringsbasert master i etterforskning. Opptak til Master i politivitenskap gjennomføres normal annethvert år, og er ikke gjennomført i denne rapporteringsperioden.

Det var 73 søkere til Erfaringsbasert master. 63 søkere var kvalifiserte, dette er en liten nedgang fra tidligere. 30 fikk tilbud og er tatt opp til studiet.Leverandører
Tilbake til toppen