SecurityWorldMarket

26.10.2018

Forbud mot droner under NATO-øvelse

Brigader Rolf Folland fra Forsvaret, Elisabeth Rise fra POD, og Jon Staabel Sauge fra NRK inspiserer en drone.

Under øvelse Trident Juncture er det opprettet en forbudssone som forbyr lufttrafikk. I denne sonen er det strengt forbudt å fly droner og andre luftfartøy som ikke har tillatelse.

– Droner er ekstremt vanskelig å se for oss som flyr og utgjør derfor en stor trussel, sier brigader Rolf Folland, som er sjef for Luftoperativt inspektorat i Forsvaret.

Det er også straffbart å operere fly eller droner i et restriksjonsområde. De som bryter forbudet risikerer bøter og inndragning av materiell. I alvorlige tilfeller kan man dømmes til fengsel.

– Straffenivået er en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, men det har vært ilagt bøter på 20.000 kroner i en hendelse hvor en person fløy i et restriksjonsområde ved en flyplass, sier Elisabeth Rise, seksjonssjef i Politidirektoratet. I tillegg ble droneutstyret inndratt.

– Konsekvensene ved ulykker knyttet til luftfart kan være fatale og det er derfor svært viktig at publikum overholder forbudet og hjelper oss og rapporterer hendelser hvis det skulle skje, sier Rise.

Mye lufttrafikk

Under øvelse Trident Juncture er det stor aktivitet i luftrommet med ca. 150 fly og rundt over 60 helikoptre. Dronetrusselen gjelder ikke bare under øvelsen, men Forsvaret og politiet velger å gå ut med informasjon da det under øvelsen er spesielt stor aktivitet i luft også på steder hvor det vanligvis ikke flys så mye.

– Det er ekstremt viktig at alle droneflygere forstår hvilke fare de utsetter oss for hvis de velger å bryte forbudet. Konsekvensene kan i verste fall være dødelige, sier Folland.

Politiet og Forsvaret oppfordrer alle foreldre som har barn med droner.

– Ta en prat med de yngste dronepilotene og sørg for at de forstår alvoret og hjelp oss til å gjøre luftrommet trygt, ber Rise og Folland.

Trident Juncture 18, forkortet TRJE18, er en NATO-ledet militærøvelse som arrangeres i Norge i oktober og november 2018. Det er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigens opphør, og NATO oppgir at øvelsen samler rundt 50 000 deltakere, 250 luftfartøyer, 65 skip og 10 000 landkjøretøyer fra 31 nasjoner. Øvelsen finner i hovedsak sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, samt luft- og sjøområder i Sverige og Finland.


Leverandører
Tilbake til toppen