SecurityWorldMarket

21-05-2023

Radius vinder GDPR-sag over klagende kunder

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag, hvor en række borgere klagede over Radius Elnets behandling af personoplysninger, idet virksomheden via fjernaflæste elmålere indsamler personoplysninger om klagernes elforbrug i kWh på timebasis og herefter indberetter oplysningerne til Energinet.

Radius er en netvirksomhed, dvs. en virksomhed, der driver distributionsnet til el i Danmark. I denne forbindelse indsamler Radius forbrugsdata hos elkunder, herunder klagerne, via fjernaflæste elmålere.

Datatilsynet fandt i sin afgørelse, at Radius’ behandling af personoplysningerne var sket inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen og de nationale særregler, der tilpasser anvendelsen af forordningen. Sagen har været behandlet i Datarådet.

Datatilsynet fandt overordnet:

at Radius’ behandling af personoplysninger med henblik på afregning og på at sikre forsyningssikkerheden samt tilstrækkelig kvalitet og kapacitet i elnettet er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse,

at databeskyttelsesforordningens artikel 25, stk. 1, ikke finder anvendelse på den omhandlede behandlingsaktivitet, idet aktiviteten blev iværksat inden den 25. maj 2018, hvor forordningen fandt anvendelse, og

at der ikke var grundlag for at fastslå, at de behandlingsaktiviteter, som Radius foretager på baggrund af sin retlige forpligtelse, var i strid med proportionalitetsprincippet i databeskyttelsesforordningen.

Yderligere oplysninger om sagen kan findes her.Leverandører
Tilbage til toppen