SecurityWorldMarket

24-11-2023

Hver fjerde butikstyv er vaneforbryder

Antallet af anmeldte butikstyverier er alene i tredje kvartal 2023 steget til mere end 6.100 butikstyverier. For hele 2023 forventes det samlede antal butikstyverier at ende på rekordhøje 24.500 anmeldelser. De mange tyverier udfordrer butikkerne, der efterlyser politiske initiativer.

- Det er en uholdbar situation for vores købmænd – og andre butikker, at der ikke politisk bliver grebet ind i forhold til de mange butikstyverier. Vores købmænd oplever en voldsom stigning, og butikstyvene fremturer med en mere og mere rå og truende adfærd, fortæller adm. direktør for De Samvirkende Købmænd, Jannick Nytoft.

- Der er ganske enkelt en alt for lille sanktion over for de kriminelle – og i særlig grad den organiserede del – og den store gruppe, der gør det igen og igen, siger Jannick Nytoft.

For året 2023 forventes det samlede antal butikstyverier at ende på rekordhøje 24.500 anmeldelser. Det er ressourcekrævende at håndtere de mange butikstyve og oftest yderst ubehageligt for de ansatte, at skulle konfrontere og tilbageholde en butikstyv. De tider, hvor politiet kørte til butikstyverier, er for længst forbi. I dag er det personalet i butikken, der i langt de fleste tilfælde håndterer anmeldelsen via systemet i Crimestat. Det betyder i praksis, at de ansatte står alene med de kriminelle.

Hver fjerde butikstyv har begået mindst 10 tyverier

Næsten hver fjerde af dem, der i 2022 fik en strafferetlig sanktion for butikstyveri, havde ti eller flere lignende afgørelser i bagagen. Dette peger i retning af, at der fra myndighedernes side slet ikke er den nødvendige fokus på problemet, og at butikstyverier ikke prioriteres.

Hver tredje butikstyv er udenlandsk

Stigningen i antallet af butikstyverier skal bl.a. findes blandt udenlandske statsborgere. Allerede i 2018 konkluderede Justitsministeriet – på baggrund af tal fra politiet – at ca. en tredjedel af alle politiets sigtelser for butikstyveri var rettet mod udenlandske statsborgere. Derudover er butikstyvene ofte gengangere – altså folk, der tidligere har modtaget strafferetlige sanktioner for butikstyveri. Dertil kommer at en stadig større del af tyverierne bliver begået af organiserede bander, der helt åbenlyst og uden skrupler stjæler varer ved højlys dag, mens kunder og personale blot kan se til.

10 forslag til justitsministeren

De Samvirkende Købmænds har i den forbindelse stillet med ti konkrete forslag til, hvordan man kan komme problemet til livs. De ti forslag er præsenteret for justitsministeren og for Folketingets retsudvalg.

Sikker Butik – 10-punktsplan mod færre butikstyverier

  1. Billeder af gerningsmænd bør kunne deles i lukket system som “Crimestat” på tværs af detailhandlen
  2. Der gives mulighed for lydoptagelser i de enkelte butikker (med skiltekrav)
  3. Der indføres stikprøvevis udrejsekontrol f.eks. udenlandske varevogne ved grænsen
  4. Der arbejdes for mere synligt politi, herunder at kørsel til butikstyverier prioriteres højere grad, og at politiindsats på SoMe skærpes
  5. Myndighederne skærper deres fokus på manglende sporbarhed ved kontrolaktioner i kioskmiljøet
  6. Der gives bedre muligheder for opholdsforbud i de enkelte butikker
  7. Straframmen skærpes, så der gives højere bødestraf for butikstyverier
  8. Der indføres en ny bestemmelse i straffeloven om ”organiseret butikstyveri”, hvortil der knyttes straf efter trappemodel
  9. Reglerne om udvisning bør udnyttes i videst muligt omfang i sager om butikstyveri
  10. Der indføres mulighed for lønindeholdelse i erstatningssager


Leverandører
Tilbage til toppen