SecurityWorldMarket

2022-02-09

Elektronisk brandsäkerhet – Del 1 av 4

Så stor är den globala marknaden för brandlarm

Brandlarm och branddetektering är en integrerad del av alla byggnadsprojekt som möjliggör säkerhet för flera strukturer.

Brandlarm och branddetektering är en integrerad del av alla byggnadsprojekt som möjliggör säkerhet för flera strukturer.

I Grand View Researchs rapport om den globala marknaden för brandlarm och detektering uppges försäljningsvärdet under 2020 ha landat på drygt 42,2 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 383 miljarder kronor. Den årliga tillväxttakten (CAGR) från 2021 till 2028 prognostiseras till 4,1 procent.

Rapporten framhåller också att efterfrågan på avancerade brandsäkerhetssystem i brandutsatta industriella miljöer, såsom fordon, kraft och energi, gruvdrift, petrokemi och olje- och gasprospektering, kommer vara tillväxtdrivande under de kommande sju åren.

Att många människor arbetat hemifrån och inte varit på sitt arbete under en lång tid har påverkat efterfrågan negativt, men Grand View Research tror att marknaden tar fart när företagen långsamt öppnar igen i vissa delar av världen. Man förutspår till och med att den globala marknaden – med största sannolikhet – kommer att nå nivåer som före covid i slutet av 2021.

Jobba hemifrån driver tillväxt i bostadssektorn

Analytikerna betonar också att arbete i hemmet ökar behovet av brandsäkerhetslösningar i bostadssektorn. Detta segment får därför en skjuts och uppnår en årlig tillväxt som överstiger den genomsnittliga tillväxttakten på 4 procent under den aktuella perioden 2021 till 2028. En ökning av brandolyckor i olika regioner bidrar till tillväxten för detta segment.

Byggandet viktigt

När branschen fortsätter att bevittna en blygsam uppgång, påverkad av pandemin, kommer en återhämtning av byggrelaterade projekt, både ny- och ombyggnad, att generera lukrativa marknadsvillkor för brandsäkerhetstillverkare. Brandlarm och branddetektering är en integrerad del av alla byggnadsprojekt som möjliggör säkerhet för flera strukturer. Därför kommer en ökning av byggrelaterade projekt driva branschens tillväxt. Dessutom kommer framsteg inom teknik som möjliggör trådlösa produkter med förbättringar i responstid också bidra till framtida tillväxt.

Lagar och regelverk kommer att fortsätta att spela en viktig roll för att öka efterfrågan på produkter. Analytikerna tror också att teknikförbättringar kommer spela stor roll för efterfrågan. Att till exempel lägga till innovativa funktioner så som talat utrymningslarm (röstlarm) för att säkra eventuell evakuering kan gynna produktförsäljningen och öka marknadstillväxten.

Brandlarmsdetektorer – störst andel intäkter

Av den totala omsättningen stod brandlarmsdetektorer för 51 procent av intäkterna 2020. Regler i flera länder som uppmuntrar införandet av brandlarmsdetektorer är en nyckelfaktor som gynnar produktförsäljningen, en trend som förväntas fortsätta till 2028.

I rapporten kategoriseras brandlarmsdetektorerna i värme-, rökoch flamdetektorer. Värmedetektorer kommer att ha den snabbaste tillväxten av de tre typerna – klart över 4 procent – under prognosperioden. Storsäljaren är annars rökdetektorerna som 2020 stod för en intäktsandel på över 45 procent.

Rökdetektorer används ofta i områden för att upptäcka pyrande långsam brand, såsom bostadslägenheter eller kommersiella anläggningar. Teknikens framsteg har lett till utvecklingen av intelligenta eller smarta rökdetektorer och kommer att spela en avgörande roll för att öka produktförsäljningen. Dessutom har introduktionen av innovativa produkter med längre livslängd och bättre kostnadseffektivitet hjälpt till att hålla segmentets efterfrågan flytande under de senaste åren.

Kommersiella fastigheter i topp

Brandlarm och detekteringssystem är en integrerad del av industribyggnader och kommersiella fastigheter och bostadsområden. Det kommersiella segmentet tog den högsta intäktsandelen på mer än 44 procent 2020 och beräknas behålla sin ledande position under hela prognosperioden. Den växande betydelsen av brandsäkerhetsutrustning i butiker och shopping-centers samt behovet av att följa lagar och regelverk gynnar segmentets tillväxt. Med det växande antalet butikscenter ökar också efterfrågan på nya brandlarm- och detekteringssystem.

I Indien kräver flera delstatsregeringar brandsäkerhet och säkerhet i kommersiella anläggningar. Därför är marknadstillväxten direkt proportionell mot tillväxten inom den kommersiella byggsektorn.

Nordamerikanska marknaden störst

Nordamerika växte fram som den största regionala marknaden 2020 och stod för en intäktsandel på mer än 38 procent. Marknaden har dock nått en mogen fas och kommer att bevittna en stadig tillväxt under prognosperioden.

Asia Pacific framstår som den snabbast växande regionala marknaden under prognosåren. Med investeringar fokuserade på utveckling av infrastruktur, skapas tillväxtmöjligheter för brandsäkerhetsleverantörer. Den regionala efterfrågan härrör från utvecklingen i länder som Indien, Kina, Japan och andra sydostasiatiska länder. Avsaknaden av standardriktlinjer som främjar installation av brandsäkerhetsanordningar kan dock utgöra ett mindre hinder för den annars lukrativa marknaden.

Ökad efterfrågan i Europa

Tilllväxten i Europa kommer att bevittna en uppgång i efterfrågan, med en marknadsandel som ökar med 1 procent fram till 2028. De regionala myndigheterna fokuserar på att implementera brandsäkerhetsnormer med nationella eller statliga mål. I exempelvis Tyskland genomför brandmansföreningar projekt för att brandlarmsystem med rökdetektorer ska installeras i bostadsområden. I flera fall har räddningstjänsten genomfört kampanjer med information om installation av brandsäkerhetsutrustning. Sådana initiativ i Tyskland och i andra länder är förstås positiva för marknadstillväxten.


 

Den här artikeln/artikelserien har producerats av facktidningen Detektor i samarbete med Securityworldmarket.com.Leverantörer
Till toppen av sidan