SecurityWorldMarket

2019-04-29

Upphandlare av bevakningstjänster bör efterfråga certifierade företag

I medierna har bevakningsbranschen på senare tid blivit allt mer kritiserad och ifrågasatt. Bland annat har Expressen i en kartläggning uppgett att det finns 170 anställda i bevakningsföretag med kopplingar till högerextremism.

Nu går ledande företrädare för tre bevakningsföretag ut och efterlyser att upphandlare av bevakningstjänster ska ställa högre krav för att höja kvaliteten i branschen.

Att säkerhetsbranschen granskas är bra, men debatten måste nyanseras. Vi upplever att alla företag och anställda i bevakningsbranschen döms utan urskiljning av media just nu. Men det handlar om en mycket liten del som lägger sordin över en hel bransch och dess anställda. Hur liten den än är så det förstås viktigt att vi som bevakningsbolag ständigt arbetar mot allt som är osunt. Ett bra sätt för bevakningsföretag att höja sin kvalitet är att frivilligt öka kontrollen av verksamheten genom att låta certi era företaget enligt SSF 1063-normen.

Idag kontrolleras all bevakningspersonal i Sverige av Länsstyrelsen i samband med att anställningen ska påbörjas. Enligt lag ska också Länsstyrelsen kontrollera bevakningsföretagens verksamheter minst vartannat år. Det är så grundkraven ser ut.

Vi vill ha mer kontroll
Vi som undertecknat den här artikeln representerar företag som valt att gå längre i kontrollen av vår verksamhet. Förutom att våra företag är av Länsstyrelsen auktoriserade bevakningsbolag är de SSF 1063-certifierade. Vi har alltså valt att ställa högre krav på oss än vad gällande lagstiftning kräver och blir därför varje år granskade och kontrollerade av tredje part, det vill säga Svensk brand- och säkerhets certifiering (SBSC). På så sätt har vi ökat både den interna och externa kontrollen av våra verksamheter inklusive personal. Därmed får vi en kontinuerligt förhöjd kvalitet på våra leveranser av bevakningstjänster.

I och med certifieringen utförs kontinuerliga personalkontroller, där vi tittar på ett flertal faktorer, bland annat utbildning- och kompetensbehov och förståelse för uppdraget och dess risker samt val av uniform och utrustning. Här inbegrips också att ge våra medarbetare en möjlighet att komma med synpunkter tillbaka till våra företag.

Förutom detta genomförs förstås annan kontroll av verksamheten inklusive medarbetarsamtal, analyser av utbildnings- och kompetensbehov, måluppfyllelser och annat systematiskt förbättringsarbete.

Tredjepartcertifiering – bättre kontroll
Med certifiering är det lättare att skapa en intern kultur där många medarbetare faktiskt förstår varför kontroll och efterlevnad behövs. Om Länsstyrelsen är den som kontrollerar att vi lever upp till auktorisationen så är SSF 1063 en norm som hjälper oss att systematisk arbeta med kvalitetssäkring av hela företaget. Tredjepartscertifieringar kontrollerar mer än Länsstyrelsen då de även genomlyser bolagens processer för att säkerställa att de fungerar året runt och inte enbart lever upp till förutbestämda krav vid ett eller era kontrolltillfällen. Just därför bör beställare ställa krav på SSF 1063-certifiering.

Det ska också nämnas att normen även kontrollerar arbetsmiljön, vilket exempelvis inte ingår i en certi ering enligt ISO 9001. Det innebär att även när Länsstyrelsen uppfyller sina lagställda krav att kontrollera be- vakningsföretag minst vartannat år, så blir certi erade bevakningsföretags verksamheter utöver det kontrollerade varje år av SBSC, dessutom på ett ännu djupare plan än vad lagstiftningen kräver.

Beställare kan bidra till högre kvalitet
Vi ser gärna att fler bevakningsföretag låter SSF 1063-certifiera sig, eftersom det väsentligen kan medverka till en mer generell kvalitetshöjning av bevakningstjänster, vilket alla tjänar på. Om beställarna vill medverka till en positiv kvalitetsutveckling, ställ krav på SSF 1063-certifiering vid upphandling av bevakningstjänster. Idag är det allt för få upphandlingar som innefattar det kravet. Istället är priset ofta den avgörande faktorn.

Om fler beställare börjar ställa krav på SSF 1063-certifiering kommer betydligt fler bevakningsföretag ställas inför det faktum att de måste certifiera sig. På så sätt kommer kontrollen av allt fler bevakningsverksamheter och dess personal förbättras. Därmed får vi en väsentlig kvalitetshöjning på alla typer av bevakningstjänster.

En ökad efterfrågan på SSF 1063-certifiering är inte bara till gagn för bevakningsföretagen och för upphandlarna, utan också för alla som eftersträvar ett tryggare samhälle.

Mats B Adman, VD Rapid Säkerhet AB,
Andreas Gyllestrand VD Cubsec AB
Bjarne Sjöbeck VD Sydsec Bevakning AB


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan