SecurityWorldMarket

2022-10-06

Undersökning: ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet

43 procent av de tillfrågade i den senaste undersökningen uppger att de är mer oroade jämfört med för ett år sedan.

I en MSB-undersökning om allmänhetens beteenden och inställning till frågor som rör it-relaterad brottslighet uppger 43 procent av respondenterna att de under det senaste året upplever ökad oro för att utsättas för it-relaterad brottslighet. 

Undersökningen visar också att mer positiva beteendeförändringar mot säkrare internetvanor har etablerats.

– Det märks att informations- och cybersäkerhetsfrågor har blivit alltmer aktuella under det senaste året. Det är ett stort steg att vi nu ser att allt fler ändrar sina vanor och beteenden. Alla kan bidra till att stärka Sveriges och sin egen cybersäkerhet med relativt enkla åtgärder. Fortfarande finns mycket att göra men det ser hoppfullt ut att allt fler privatpersoner och organisationer tar frågan på stort allvar, säger Marianne Rilde Björkman, informationssäkerhetsspecialist på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen "Tänk säkert". Med kampanjen vill man öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor samt att stärka förmågan för privatpersoner och företag att skydda sig mot brott. I år har MSB tillsammans med Polisen fått ett utökat uppdrag av regeringen att stärka kunskapen i samhället om informations- och cybersäkerhetsfrågor. Kampanjen pågår därför från juni till november, med olika teman under tidsperioden.

– Trots att så många anser sig känna till hur de ska skydda sig mot digitala brott anmäls över 200 000 brott årligen. Det är oerhört viktigt att arbeta med alla länkar i brottskedjan, från systemen till brottsoffren och vidare till gärningspersonerna. Årets kampanj ska stärka brottsoffren i varför och ge konkreta tankar om hur det ska gå till att skydda sig mot 
it-relaterad brottslighet, säger Lotta Mauritzson, projektledare från polisens nationella bedrägericentrum.

Undersökningen i korthet:

  • Ökad oro för att drabbas av it-relaterad brottslighet – 43 procent av de tillfrågade i den senaste undersökningen uppger att de är mer oroade jämfört med för ett år sedan.
  • Fler använder skärmlås på sina mobiler – Årets undersökning visar att 94 procent använder skärmlås mot 88 procent år 2020.
  • Fler verkar hantera sin e-legitimation säkrare.
  • Cirka en tredjedel av respondenterna använder lösenordshanterare jämfört med en femtedel 2020.
  • De flesta i undersökningen anser sig känna till hur de ska skydda sig i den digitala världen.

Så genomförs undersökningen

MSB genomför sedan 2019 en årlig webbaserad enkätundersökning om allmänhetens beteenden och inställningar till frågor som rör it-säkerhet. Undersökningen är genomförd som en webbenkät i Norstats webbpanel till boende i Sverige i åldern 18 till 79 år. Totalt har 1 077 personer svarat på årets undersökning. Urvalet är gjort riksrepresentativt på ålder, kön och region. Svaren har samlats in under perioden 8-16 september 2022.Leverantörer
Till toppen av sidan