SecurityWorldMarket

2019-06-21

Terroristbrottsutredningen får förlängd utredningstid

Regeringen beslutade i februari 2017 att en särskild utredare skulle genomföra en systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet. I dag har regeringen fattat beslut om att förlänga utredningstiden för uppdraget, som nu ska redovisas senast den 31 oktober 2019.

Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering som samtidigt är förenlig med ett väl fungerande skydd för grundläggande fri- och rättigheter. Utredaren har också fått i uppdrag att se över om terroristbrottet är lämpligt utformat beträffande gärningar som riktas mot en avgränsad personkrets, till exempel mot asylsökande, och att föreslå straffskärpningar för brott som omfattas av terrorismlagstiftningen.

Utredningen, som har antagit namnet Terroristbrottsutredningen, skulle enligt de senaste direktiven redovisa sitt uppdrag senast den 28 juni 2019. Utredningstiden förlängs nu. Anledningen till den förlängda utredningstiden är att utredningen relaterar till den lagrådsremiss som rör samröre med terroristorganisation, som är under beredning. Enligt tilläggsdirektiv som regeringen i dag har beslutat ska Terroristbrottutredningen redovisa uppdraget senast den 31 oktober 2019.


Leverantörer
Till toppen av sidan