SecurityWorldMarket

2020-10-23

Tagmasters redovisar försiktig återhämtning

Under tredje kvartalet 2020 redovisar Tagmaster en omsättning som uppgick till 71 miljoner kronor, en minskning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019. Enligt Tagmaster VD förklaras minskningen helt av att företagets Railsolution-affär minskade t till följd av senarelagda projekt.

– Vår Trafficsolution-affär uppgick under kvartalet till 64 miljoner kronor vilket är likvärdigt med omsättningen under tredje kvartalet 2019. Under kvartalet stod Traffic Solutions för 90 procent av vår försäljning medan Rail Solutions stod för 10 procent, säger han.

Kvartalet visar på en fortsatt stark bruttomarginal om 66 procent och med ett justerat EBITDA-resultat på 8,6 Mkr, vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 12,2 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt varit positiv och uppgick till 8,9 Mkr och solideten är god med en nivå på 56,3 procent. Arbetet med att minska det arbetande kapitalet har varit framgångsrikt och lagret har under kvartalet minskat med drygt 20 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019.

Rörelseresultatet landade på 2,7 miljoner kronor (1,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal om 3,9 procent (1,4). och periodens resultat nådde 3,3 miljoner kronor (-5,6).

Jonas Svensson betonar att perioden präglas av stabilisering och en försiktig och gradvis återhämtning för stora delar av företagets verksamheter.

– De starka marginaler som vi levererade under kvartalet är ett tecken på vår motståndskraft och våra åtgärder för att öka verksamheternas flexibilitet, fokus och tillväxtorientering gör att jag tror på en fortsatt god utveckling, kommenterar han.

Jonas Svensson framhåller att Tagmaster under kvartalet även ökat sina satsningar på lösningar som medverkar till den nödvändiga omställningen till ett hållbarare transportsystem. Han berättar också att alla tidigare korttidspermitterade medarbetare har under kvartalet återgått till full tid.

Det, i andra kvartalet, annonserade företagsövergripande effektiviseringsprogrammet innehållande strukturella förändringar har löpt på väl. Effektiviseringsprogrammet innefattar omallokeringar av resurser till nya affärsmöjligheter, optimering av kontor, samt reduktion av arbetsstyrkan för att anpassa verksamheten till en mer bestående förändring i framtida försäljningsmix har löpt på väl.

¬– Vår bedömning är att kostnadsbesparingarna blir något högre än vad vi bedömde när de inleddes. Genomförda förändringar är ett viktigt steg för oss att bli än mer flexibla, fokuserade och tillväxtorienterade, säger Jonas Svensson som också framhåller fortsatta satsningar på teknikledarskap för att öka konkurrenskraften.

– Vårt fokus riktas alltmer mot lösningar som kan medverka till ett hållbarare transportsystem. Ett exempel på det är lösningar för att hantera en ökad närvaro av cyklar i stadsmiljöer. Vi har i USA under kvartalet belönats med två utmärkelser för vår egenutvecklade Givemegreen!, en mobilapp som ger cyklister företräde vid trafikljus och som bygger på Sensys Networks trådlösa sensorteknologi i kombination med en molnlösning.

Jonas Svensson nämner också Tagmasters sensorsystem för laddstationer för elbilar som ett exempel på produkter för ökad hållbarhet. Sensorsystemen möjliggör nämligern för städer och regioner att informera bilister om vilka laddstationer som är tillgängliga och var de finns. Lösningen lanserades i Frankrike under kvartalet.

Avslutningsvis framhåller Jonas Svensson att Tagmaster idag är väl positionerat på en marknad med långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt och bra lönsamhet.

– Att dagligen arbeta med att förbättra trafikmiljön i städer och storstadsområden världen över ger oss massor med energi att fortsätta arbeta hårt och målmedvetet även i svåra tider som dessa. Att vi under pandemin har lyckats öka vår flexibilitet, fokus och tillväxtorientering gör att det ser bra ut inför framtiden, säger han.


Leverantörer
Till toppen av sidan