SecurityWorldMarket

2019-05-07

Styrkebesked från Securitas

Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist.

Securitas första delårsrapport för 2019 imponerar. För perioden januari – mars redovisas en försäljning på över 26,7 miljarder kronor. Det är en ökning på över 14,5 procent i jämförelse med motsvarande period 2018.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgår till närmare 1,3 miljarder kronor, en ökning med närmare 18 procent.

I en kommentar till delårsrapporten framhåller Securitas VD och koncernchef Magnus Ahlqvist den organiska försäljningstillväxten i koncernen på 7 procent (6) i det första kvartalet.

– Samtliga affärssegment bidrog till förbättringen. Vårt omfattande erbjudande av säkerhetstjänster i kombination med våra marknadsaktiviteter gör att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaden generellt. Affärsförutsättningarna är likartade som under 2018 och vi har ett bra momentum, säger han.

Elektronisk säkerhet växer
Magnus Ahlqvist betonar också att försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet växte med 17 procent jämfört 2018, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning. Vidare konstaterar han att det valutajusterade rörelseresultatet växte med 11 procent. 

– Rörelsemarginalen var 4,8 procent (4,7) i det första kvartalet, med ett starkt resultat i Nordamerika liksom i Iberoamerika där Spanien fortsatte att visa ett starkt resultat. Rörelsemarginalen i Europa förbättrades också och stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2018. Vi har ett fortsatt fokus på att hantera pris- och lönebalansen och gjorde det även i det första kvartalet 2019.

Ahlqvist kommenterar också att vinsten per aktie, justerat för valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, förbättrades med 3 procent.

– Ökningen av vinst per aktie påverkades negativt av en högre effektiv skattesats i USA och av en negativ nettoeffekt från IFRS 16.

Rörelsens kassaflöde och fritt kassaflöde förbättrades jämfört med samma kvartal föregående år men hanteringen av kassaflödet fortsätter att vara i fokus i samtliga affärssegment, enligt Ahlqvist.

Digitala produkter
Magnus Ahlqvist kommenterar också framtiden för säkerhetskoncernen.Han menar att storskalighet och tillgänglighet till data är kritisk. Det där som Securitas kommer att driva nästa stora skifte i säkerhetsbranschen till nytta för kunder och samhället i stort, menar han.

– Tidigare i år offentliggjorde vi två stora program för att accelerera omvandlingen av Securitas. Målet med det första programmet är att modernisera koncernens globala IS/IT-plattform på ett genomgripande sätt. Vi förväntar oss stora effektivitetsvinster och vi kommer att kunna lansera digitala produkter i stor skala, säger Magnus Ahlqvist.

– Det andra programmet driver en omvandling av vår nordamerikanska verksamhet med målet att göra oss mer effektiva i utförandet av våra tjänster. Programmen utvecklas enligt plan och vi är förväntansfulla över de långsiktiga effekterna som de kommer att få för vår affär och vår förmåga att erbjuda datadrivna intelligenta säkerhetstjänster till våra kunder. Dessa omfattande program löper över flera år och kommer att göra det möjligt för oss att bygga långsiktigt, säger han avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan