SecurityWorldMarket

2020-02-04

Stark tillväxt för Tagmasters

Tagmaster avslutade 2019 starkt. Den svenska tillverkaren och leverantören av avancerade sensorsystem för smarta städer inom trafik och järnväg, presenterade en omsättning under fjärde kvartalet som uppgick till 83,5 (44,1) miljoner kronor, vilket är nästan en fördubbling jämfört med fjärde kvartalet 2018.

Den kraftiga ökningen förklaras främst av förvärvet av amerikanska Sensys Networks som blev klart i juni, men god tillväxt även i övrig verksamhet påverkade kvartalet positivt.

Bruttomarginalen för kvartalet hamnade på en rekordnivå på 70,0 procent (64,7) och med en justerad EBITDA-marginal på 10,4 procent (2,0).

– Det betyder att både kvartalets och årets resultat är de bästa i bolagets historia, kommenterar Tagmasters VD Jonas Svensson,

Helåret 2019

För helåret 2019 redovisar Tagmaster en nettoomsättningen som ökade med 34,5 procent och uppgick till 263,0 miljoner kronor (195,6). Justerad EBITDA uppgick till 22,3 miljoner kronor (12,7), vilket motsvarar en marginal på 8,5 procent (6,5) EBITDA uppgick till 12,9 miljoner kronor (12,7), vilket motsvarar en marginal på 4,9 procent (6,5)

Resultatet efter skatt uppgick till -25,1 miljon kronoer (3,4) varav planenliga avskrivningar på goodwill i enlighet med gängse redovisningsprinciper (K3) uppgick till -25,6 miljoner kronor.

Resultatet per aktie landade på -0,07 (0,02) medan kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 21,1 miljoner kronor (14,2)

Kommentarer kring fjärde kvartalet

Under årets sista kvartalhar företaget fortsatt att renodla koncernens organisatoriska struktur, vilket betyder att verksamheterna i Storbritannien (Tagmaster UK), Frankrike (Tagmaster France) och Sverige (Tagmaster) kommer att redovisas som en enhet framöver, Segment Europa. Sensys Networks kommer däremot att fortsätta verka under det befintliga namnet och redovisas som Segment USA, enligt Jonas Svensson, som gläds särskilt åt den höga tillväxten.

– Vår europeiska verksamhet har under kvartalet haft en tillväxt på drygt 10 procent jämfört med föregående år. Olika marknader har utvecklats i olika takt, med en svagare försäljning i Tagmaster UK som beror på senareläggning av ett par projekt. Rekryteringar för att förstärka sälj- och marknadsinsatserna på den brittiska marknaden har genomförts under kvartalet vilket ger oss en bra plattform för att få fart på tillväxten under 2020, säger han.

När det gäller den franska verksamheten, - Tagmaster France – presterades en lägre omsättning än planerat, men med bättre bruttomarginaler.

– Integrationen av alla delar av vår franska verksamhet fortsätter. Vi räknar med att vara helt klara med integrationen under första kvartalet 2020. Med en fullt integrerad verksamhet och ytterligare rekryteringar på säljsidan får vi till en kraftfullare bearbetning av den franska marknaden, säger Jonas Svensson.

Jonas Svensson framhåller också att Sverige gått bra under kvartalet.

– Vår svenska verksamhet , Tagmaster - har haft ett bra kvartal både vad gäller volym, bruttomarginal som lönsamhet.

Förvärv bakom hög tillväxt
Den amerikanska verksamheten Sensys Networks, som Tagmaster förvärvade i juni, presterade  en försäljning  enligt plan, men med en bättre bruttomarginal. Kostnadsnivån har varit något högre kopplat till integrationsarbetet under kvartalet.

– Integrationsarbetet går bra och enligt plan och Sensys Networks och de övriga verksamheterna i Tagmastergruppen har redan identifierat och inlett ett antal initiativ rörande samarbete inom sälj, utveckling och logistik. Med förvärvet av Sensys Networks har vi skapat ett omsättningsmässigt nästan dubbelt så stort Tagmaster, konstaterar Jonas Svensson.

¬– Via förvärvet har vi skapat en egen plattform i USA och vi kommer i åtnjutande av en både bredare och djupare teknologikompetens. Förvärvet ger oss en högre organisk tillväxtpotential och vi blir en än mer intressant partner i byggandet av framtidens smarta städer.


Leverantörer
Till toppen av sidan