SecurityWorldMarket

2020-05-22

Kickstart på året för Tempest trots covid-19

Tempest Security – som är noterat på Nasdaq First North – har redovisat sin första delårsrapport för 2020. Med fortsatt hög tillväxt och ett resultat enligt bolaget ledning påverkar inte den pågående pandemin verksamheten i någon högre utsträckning.

Nettoomsättningen ökade under första kvartalet med 38 procent till 79,4 (57,4)miljoner kronor. Resultat före avskrivningar, EBITDA, var 3,0 (-3,8) miljoner kronor. Periodens resultat var 0,5 (-6,5) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,8 (-8,7) miljoner kronor.

Kickstart på året
Andrew Spry, VD för Tempest Security, gläds framför allt åt den starka tillväxten.

– Årets två första månader började starkare än vi någonsin upplevt med så väl fortsatt hög orderingång som positivt resultat på sista raden. Alla indikationer vi hade var att trenden såg ut att hålla i sig, vilket tydde på ett rekordår för oss. Därefter har vi behövt möta utmaningarna som Covid-19 medför.

Begränsad påverkan av covid-19
Andrew Spry tror att säkerhetsmarknaden på många sätt kommer kunna stå emot den markant negativa ekonomiska utveckling som andra branscher möter i dag.

– Säkerhetsbehov kvarstår, men tjänsters omfattning och natur förändras. För oss har det inneburit något lägre volymer för en del av våra kunder inom hotell- och restaurangsektorn. En viss påverkan syns också i detaljhandelssektorn. Vår omsättning under första kvartalet påverkades i begränsad omfattning av detta, säger han.

Automatiserade tjänster
Andrew Spry tror dock att företagets totala omsättning kan påverkas mer covid-19 under det andra kvartalet, men att man kommer möta den nedgången med en snabb förändring i produktmixen.

– Det sker en förskjutning mot tjänster med högre grad av automatisering. Det är tjänster med en högre marginal. Framförallt är det vår säkerhetscentral, vårt Security Operations Center (SOC), vilket sett en mycket hög tillväxt i order och omsättning från månad till månad i början av andra kvartalet, säger han.

– För kvartalet som helhet kan det betyda en oförändrad total omsättning mot året före, men med en god lönsamhet givet omständigheterna,

Tror på lönsamt helår
Tempest Security har också – till följd av pandemin – skjutit fram alla rekryteringar av administrativ karaktär och även vissa investeringar får vänta.

– Med fokus på kostnader, samt att vissa kostnader relaterat till Covid-19 kompenseras av statligt stöd, ser jag fortfarande att vi kommer att visa ett positivt EBITDA-resultat för helåret. För mig är det ett tydligt bevis på den mycket starka lönsamhetsförbättring vi ser mot året innan, säger Andrew Spry som ser positivt på 2020.

– Våra skalbara tjänster visar en snabbt ökande tillväxt och vår underliggande lönsamhet har förbättrats markant, vilket inte minst första kvartalet visar. Ett normalt år skulle troligtvis gett oss en god vinst 2020.

Tror på fortsatt hög tillväxt
Andrew Spry ser sålunda inte avstannande tillväxt under pandemin som ett stort hinder.

– Ett visst hack i tillväxtkurvan efter år av tillväxt mellan 25 procent och 50 procent ändrar inte att vi har byggt upp kapaciteten och förmågan att fortsätta växa i hög takt och med allt bättre marginaler. När vi når ett mer normalt läge i samhället, kommer vår höga tillväxt att fortsätta.

Byter lista
Andrew Spry säger avslutningsvis att årets delårsrapport från Tempest Security är den första rapport som är gjord enligt den internationella standarden IFRS.

– Med detta har vi också påbörjat arbetet med att förbereda oss för ett listbyte. I första steget ser jag att vi flyttar till en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market.


Leverantörer
Till toppen av sidan