SecurityWorldMarket

2021-05-06

Securitas inleder 2021 med minskad försäljning och förbättrat resultat

Securitas första kvartalssrapport 2021 presenterades igår. I jämförelse med motsvarande period 2020 minskade försäljningen från 28.420 miljoner kronor till 25 814 miljoner kronor. Rörelseresultatet före avskrivningar förbättrades däremot från 1.086 miljoner kronor 2020 till1.256 miljoner kronor.

– En bra start på året medan transformationsresan fortsätter, kommenterar Magnus Ahlqvist, Securitas vd och koncernchef.


Den organiska försäljningstillväxt inom ¬koncernen var visserligen 0 procent (2) under första kvartalet 2021, men samtliga affärssegment redovisade positiv organisk försäljningstillväxt under mars månad.

– Även om vi ser en ökad kommersiell ¬aktivitet inom hela koncernen, fortsätter coronapandemin att dämpa organisk försäljningstillväxt, förklarar Magnus Ahlqvist.

– Den negativa effekten på verksamheten inom flygplats¬säkerhet är fortsatt omfattande, främst inom Security Services Europe, men vi fortsätter att förbättra lönsamheten genom en översyn av kontrakten.

Magnus Ahlqvist betonar att försäljningsnedgången i kontraktsportföljen, främst hänförlig till coronapandemin, motverkades delvis av en ökad nivå på coronarelaterad tilläggsförsäljning, vilken fortsatte från 2020 in i första kvartalet.

Installationsverksamheten inom elektro¬nisk säkerhet var alltjämt tyngd av corona-pandemin, medan de strategiska förvärven av Stanley Security i fem länder och FE Moran Security Solutions i USA bidrog positivt till såväl försäljningen som lönsam¬heten under kvartalet och där integrationsarbetet fortskrider enligt plan. Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet uppgick till 22 procent (22) av koncernens försäljning under första kvartalet.

Rörelseresultatet i koncernen justerat för valutakursförändringar, ökade med 30 procent och rörelsemarginalen uppgick till 4,9 procent (3,8), med förbättringar inom samtliga affärssegment och stöd från kostnadsbesparings¬programmet som infördes under 2020.

Stöd från statliga bidrag fortsatte, främst relaterade till deltidspermitte¬rade medarbetare, och de totala pris¬justeringarna i koncernen var på samma nivå som lönekostnads¬ökningarna under det första kvartalet.

– Att förbättra lönsamheten är ett viktigt fokusområde och vi arbetar därmed aktivt med vår kontraktsportfölj inom hela koncernen, säger Magnus Ahlqvist som ser coronapandemin som en påtaglig utmaning.

– Våra prioriteringar är desamma sedan januari 2020 och är att skydda våra medarbetare, att hantera våra kunders förändrade behov på ett så professionellt sätt som möjligt och att ha kontroll på våra kostnader samt att hantera likviditeten varsamt.

Magnus Ahlqvist betonar att det råder omfattande osäkerhet avseende de långsiktiga konsekvenserna av ¬pandemin, men tror att Securitas med tidigt vidtagna åtgärder är väl rustat även om den fortsätter vara en hämmande faktor.

– Tillsammans med ett tydligt fokus och en solid finansiell ställning har vi den styrka som hjälper oss att hantera ytterligare utmaningar, säger han.

Slutligen kommenterar Magnus Ahlqvist Securitas transformationsarbete.

Affärstransformationsprogrammet i Europa och Ibero-Amerika, vilket informerades om i början av året, utvecklas enligt plan, som våra övriga transformationsprogram. Under första kvartalet kommunicerade vi även om en förändring av vårt varumärke för att spegla vår transformationsresa och för att stötta vår position som den ledande partnern inom intelligenta säkerhetslösningar, fastslår han.

– Vi är övertygade om att dessa program kommer att ändra affärsmixen och vi är fast beslutna att nå de relaterade marginalmålen.

– Securitas gick in i 2021 starkare och mer fokuserade och med en tydlig plan att fortsätta transformationsresan trots fortsatt global osäkerhet. Utvecklingen under det första kvartalet 2021 bekräftar riktningen och ambitionen för de kommande åren, säger Magnus Ahlqvist avslutningsvis.

Under gårdagen, då delårsrapporten presenterades, föll aktien med en procent.


Leverantörer
Till toppen av sidan