SecurityWorldMarket

2014-07-14

Säkerhetsbranschen i ny clinch om krisberedskapen med försvarsministern

Karin Enström, försvarsminister (foto Regeringskansliet). Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen

Karin Enström, försvarsminister (foto Regeringskansliet). Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen

Måndagen den 7 juli publicerade Dagens Samhälle en debattartikel där Sveriges krishantering kritiserades av Björn Eriksson, ordförande för Säkerhetsbranschen och Johan Färm, vd för BRM Europe AB. Detta fick försvarsministern Karin Enström (m) att reagera och snabbt svara på kritiken i samma publikation.

I centrum för Björn Erikssons och Johan Färms kritik stod tillämpningen av den så kallade ansvarsprincipen. Ansvarsprincipen utgör den grundläggande strukturen för samhällets krisberedskap och innebär i korthet att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Myndigheterna ansvarar alltså själva för att organisationen är anpassad för att klara av verksamheten i krissituationer. Här finns en del att önska, menade Björn Eriksson och Johan Färm i sitt inlägg. ”Vi menar att principen säkert skulle fungera väl på lokal och regional nivå men att det finns allvarliga risker för haverier på den centrala nivån”, skriver de i en debattartikel i Dagens Samhälle och pekar på att relationerna mellan regeringen och de centrala myndigheterna är oklara.

Eriksson och Färm förespråkar att Sverige, som flera andra västeuropeiska länder, bör införa ett centralt ledningsorgan med rätt att ta befälet i vissa situationer. ”Sverige behöver en myndighet med ett övergripande ansvar för att samordna samhällets insatser under en allvarlig kris”, hävdar de i sin debattartikel och tillägger att ett sådant nationellt samordningsansvar ytterst bör styras av regeringen ”lämpligen genom någon handlingskraftig funktion inom Regeringskansliet”.

Försvarsministern Karin Enström (m) svarade snabbt på Eriksson och Färms kritik. ”Ett system där en central funktion tar över ledningen av den operativa verksamheten kan leda till att viktiga aktörer avvaktar med att agera och därmed riskerar krisen att förvärras” skrev hon i sitt genmäle i Dagens Samhälle.

Vidare menar hon att ansvarsprincipen ger ”incitament för en aktör att i sin verksamhet inkludera riskhantering och att förebygga krissituationer” och betonar att det råder politisk enighet bland de åtta partierna i Försvarsberedningen om att ”ansvarsprincipen ska fortsatt utgöra grunden för Sveriges krisberedskap”.

Om läsarna av SecurityWorldHotel.com känner igen ordväxlingen mellan debattörerna så är det inte så konstigt. En närmast identisk ordväxling publicerades i Dagens Nyheter förra sommaren, vilket vi rapporterade om den 29 juli 2013.


Leverantörer
Till toppen av sidan