SecurityWorldMarket

2021-11-30

Precise förvärvar Eastcoast Solutions för 80 miljoner kronor

Precise förvärvar Eastcoast Solutions och accelererar SaaS-affärsområdet Digital Identity.

Precise Biometrics AB har förvärvat den ledande svenska leverantören av besökshanteringssystem, Eastcoast Solutions. Förvärvet accelererar Precises affärsområde inom SaaS (Software-as-a-Service), Digital Identity, och ökar de återkommande intäkterna.

Precises utbud inom området Digital Identity kommer att kompletteras med Eastcoast Solutions ledande besökshanteringssystem Eastcoast Visit som används av över 600 kunder världen över, vilket väsentligt stärker Precises position inom området för fysisk access och stimulerar ytterligare tillväxtmöjligheter genom korsförsäljning. Köpeskillingen uppgår till 80 miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis och kommer att erläggas genom en kombination av kontanter och 6 982 473 nyemitterade aktier i Precise. Under de senaste tolv månaderna (RTM) per den 30 september 2021 har Eastcoast Solutions haft intäkter om cirka 16,8 miljoner kronor, varav 76 procent var återkommande intäkter, samt en EBITDA-marginal om 17,4 procent.

Stark kundportfölj

Efter förvärvet kommer Precise att öka sina återkommande SaaS-intäkter och sin omfattande teknologiska kunskap inom området för fysisk access. Dessutom kommer Precise att få tillgång till en omfattande och solid kundbas där Precise avser att tillvarata möjligheten till merförsäljning och ökade intäkter genom att utöka det befintliga produktutbudet med biometribaserade produkter. Eastcoast Solutions är den största leverantören av besökshanteringssystem i Sverige med en stark historik av lönsam tillväxt. Bolagets produkt Eastcoast Visit är ett modernt, säkert och bekvämt besökshanteringssystem för företag i alla storlekar. Eastcoast Solutions kundportfölj inkluderar över 600 företag inom olika sektorer, inklusive några av världens största företag som EY, Bosch och SSAB.

– Precise har varit en teknologisk föregångare och innovatör i decennier. Under de senaste åren har vi utökat vårt utbud avsevärt och introducerat nya biometriska applikationer i syfte att komma in på nya slutmarknader där det finns ett behov av bekväm identifiering och ökad säkerhet, säger Precises VD Stefan K. Persson kommenterade: ”

– Vi är mycket glada över att förvärva EastCoast Solutions, ett lönsamt och växande SaaS-bolag med en stark historik. Precises och Eastcoast Solutions kombinerade utbud kommer att vara mycket attraktivt och kraftfullt, och vi ser betydande korsförsäljningsmöjligheter i att kunna erbjuda Youniq  till Eastcoast Solutions kunder och Eastcoast Visit till Precises kunder.

Blir helägt dotterbolag

Precises styrelseordförande Torgny Hellström menar att förvärvet av Eastcoast Solutions ger Precise en solid grund för att fortsätta bygga ett ledande SaaS-bolag med innovativa globala biometriska erbjudanden.
– Precise kommer att fortsätta att identifiera förvärv i syfte att addera beprövad teknologi och domänexpertis i nya vertikaler för att öka bolagets marknadsandelar och geografiska närvaro, samt för att öka SaaS-försäljningen,

Vid slutförande av förvärvet blir EastCoast Solutions ett helägt dotterbolag till Precise. Eastcoast Solutions anställda kommer att stanna kvar i företaget och grundarna av EastCoast Solutions, Richard Skalsky och Martin Sjöberg, kommer fortsättningsvis att arbeta i verksamheten som anställda i Precise-gruppen och stötta Precise i integrationen av verksamheterna.

Eastcoast Solutions vd, Richard Skalsky, menar att samgåendet med Precise ger stora fördelar.

– Vi ser mycket fram emot att bli en del av Precise och att få tillgång till deras väletablerade teknologiplattform och kunskap inom biometri och Digital Identity, vilket gör det möjligt för oss att fortsätta växa inom området för fysisk access. Tillsammans kommer vi att arbeta intensivt för att ta fram nya och innovativa lösningar för att driva tillväxt och möjliggöra säker och bekväm identifiering där du är nyckeln, kommenterar han.

Köpeskilling 80 miljoner kronor

Precise Biometrics AB (publ) förvärvar 100 procent av aktierna i EastCoast Solutions AB och Besökssystem Sverige AB från EastCoast International AB, ett av Richard Skalsky och Martin Sjöberg helägt bolag.

Den överenskomna köpeskillingen om 80 miljoner kronor som ska erläggas till Eastcoast International AB representerar en multipel om cirka 4.6x intäkter och 25x EBITDA på Eastcoast Solutions finansiella resultat för 2020, och ska betalas genom tre delbetalningar:

  • 25 miljoner kronor vid förvärvets slutförande, varav 18 miljoner kronor betalas kontant och 7 miljoner kronor ska betalas med 6 982 473 nyemitterade aktier i Precise.
  • 25 miljoner kronor ska betalas kontant det datum som infaller ett (1) år från förvärvets slutförande.
  • 30 miljoner kronor betalas kontant det datum som infaller två (2) år från förvärvets slutförande.

Riktad emission

För att finansiera en del av förvärvet avser Precise att anskaffa ytterligare kapital genom en riktad emission genom ett accelererat book building-förfarande, som kommer att offentliggöras separat.

Förvärvet förväntas slutföras omkring den 30 november 2021. Genomförandet av förvärvet är inte föremål för några villkor.

Vid slutförandet av förvärvet kommer 7 miljoner kronor av köpeskillingen att erläggas genom Kvittningsemissionen av 6 982 473 nya aktier från Precise till Eastcoast International. Kvittningsemissionen kommer att beslutas av styrelsen i Precise med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021. Teckningskursen för de nyemitterade aktierna motsvarar det volymvägda genomsnittspriset per aktie under de tjugo (20) handelsdagarna före (och exklusive) dagen för detta offentliggörande, vilket uppgår till 1,00251 krona per aktie. Antalet aktier som ska emitteras till säljaren uppgår således till 7 miljoner kronor dividerat med teckningskursen, det vill säga 6 982 473 aktier.

Genom kvittningsemissionen till Eastcoast International kommer antalet aktier och röster i Precise att öka med 6 982 473 aktier till 367 213 940 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med 209 474,19 kronor till 11 016 418,2 kronor. Efter kvittningsemissionen kommer de nyemitterade aktierna att motsvara cirka 2 procent av det totala antalet aktier och röster i Precise. De aktier som emitteras till säljaren kommer att omfattas av sedvanliga lock-up-villkor under 12 månader efter slutförandet av förvärvet.Leverantörer
Till toppen av sidan