SecurityWorldMarket

2017-12-06

Idag inleds handeln med Tempest Securitys aktier på First North

Andrew Spry,VD för Temepest Security.

Tempest Security AB tillförs 39,6 MSEK i nytt kapital genom det erbjudande som offentliggjordes den 16 november 2017.

Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt genomförande av framtida potentiella förvärv. Det nya kapitalet är därmed ett viktigt led för att uppfylla Bolagets finansiella mål att nå en omsättning om 500 MSEK inom 3-5 år samt en EBITDA-marginal om lägst 10 procent. Handeln på Nasdaq First North inleds idag, den 6 december 2017. Aktien handlas under kortnamnet TSEC.

– Det kapital som nyemissionen tillför innebär att bolaget står väldigt väl rustat för att ro i land de affärsmöjligheter vi byggt grunderna för under de senaste åren. Vi kan nu ta ställning till förvärv utan att behöva göra avkall på vidare uppbyggnad av organisationen, säger Andrew Spry, ägare och VD. 

– Nu har vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta vår tillväxtresa, såväl organiskt som genom förvärv, och nå ut till fler kunder i behov av högkvalitativa säkerhetslösningar. De är också roligt att konstatera att samtliga styrelseledamöter är aktieägare i bolaget efter nyemissionen och, liksom jag och mina medgrundare, ser långsiktigt på Tempest Securitys potential, kommenterar Andrew Spy vidare.

Priset per aktie uppgick till 22 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Tempest Security före erbjudandet om 120,3 miljoner kronor  och 159,9 miljoner kronor efter erbjudandets fullföljande.

Nyemissionen omfattade totalt 1 800 000 aktier, motsvarande cirka 25 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter nyemissionens fullföljande. Erbjudandet omfattade ursprungligen även en försäljning av befintliga aktier om totalt 11 miljoner kronor. De säljande aktieägarna har dock beslutat att inte avyttra några aktier i samband med erbjudandet.

Nyemissionen tillför Tempest Security en bruttolikvid om 39,6 miljoner kronor och en nettolikvid om cirka 35,6 miljoner kronor. Emissionslikviden avses primärt utgöra expansionskapital för att uppnå en ökad flexibilitet för att hantera organisk tillväxt, investeringar relaterade till uppbyggnad av larmcentral samt flexibilitet inför genomförande av framtida potentiella förvärv.

Swedbank Robur Fonder AB (Microcap-fonden), Daniel Güner, Invium Partners AB, Navare Invest AB ("Cornerstone Investors") åtog sig att, under vissa villkor, teckna totalt 1 090 907 aktier, motsvarande cirka 15 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter erbjudandets fullföljande. Cornerstone Investors har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive åtaganden, dvs. totalt 1 090 907 aktier.

Därtill hade en grupp investerare förklarat sin avsikt att anmäla sig för teckning av aktier, motsvarande cirka 8 procent av nyemissionen och har blivit tilldelade aktier i enlighet med sina respektive avsiktsförklaringar.

Styrelsens ordförande Anders Laurin tillsammans med styrelseledamöterna Cecilia Jinert Johansson och Michael Silfverberg har, i enlighet med deras respektive ansökningar, tilldelats totalt 89 000 aktier, motsvarande ett värde om totalt cirka 2 miljoner kronor. Samtliga styrelseledamöter i Bolaget är därmed aktieägare i bolaget.

I samband med erbjudandet har Tempest Security fått drygt 300 nya aktieägare. De nya aktieägarna inkluderar institutionella investerare samt investerare från allmänheten, styrelseledamöter och anställda i Bolaget.

De fyra största ägarna; Andrew Spry (100 procent av innehavet), Thomas Löfving, (100 procent av innehavet), Thomas Cavas (100 procent av innehavet), Lennarth Ädel (90 procent av innehavet) samt styrelseledamoten Mathias Hermansson (100 procent av innehavet) har förbundit sig att inte utan skriftligt medgivande från Arctic Securities avyttra aktier i Tempest Security förrän minst 12 månader förflutit från första handelsdag. Sammantaget omfattas 5 013 722 aktier av lock-up om 12 månader, vilket utgör cirka 69 procent av aktierna efter erbjudandet.

Handeln i Tempest Securitys aktier inleds på Nasdaq First North idag den 6 december 2017 under kortnamn "TSEC" och med ISIN-kod SE0010469221. Remium Nordic AB har anlitats som likviditetsgarant i Bolagets aktie.

Likviddag är beräknad till den 8 december 2017.

Arctic Securities AS, filial Sverige har varit finansiell rådgivare i samband med erbjudandet. Advokatfirman Vinge har varit legal rådgivare till Bolaget. Arctic Securities AS, filial Sverige är Bolagets Certified Adviser.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan