SecurityWorldMarket

2021-07-19

Hög tillväxt och starkt rörelseresultat för Assa Abloy

Nico Delvaux

I takt med att vaccinationerna tagit fart och marknaderna så sakteliga kunnat successivt öppnas upp i Europa har försäljningsvolymerna för många av de svenska exportföretagen ökat. Assa Abloy är inget undantag. Under årets andra kvartal ökade världsledaren inom lås och passerkontrollprodukter sin omsättning med 19% till drygt 23,6 miljarder kronor (23.648 MSEK), att jämföra med fjolårets omsättning under kvartal två på knappt 20 miljarder kronor (19.953).

Försäljningsökningen baseras med en stark organisk tillväxt om 23% (–18) och en förvärvad/avyttrad tillväxt netto om 5% (3). Valutaeffekter uppgick till –9%. Rörelseresultatet under kvartalet (EBIT) ökade med hela 71% och landade på närmare 3,6 miljarder kronor (3589 MSEK) att jämföra med motsvarande period 2020 då den blev knappt 2,1 miljarder kronor (2097 MSEK), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 15,2% (10,5). Nettoresultatet under andra kvartalet 2021 uppgick till 3,2 miljarder kronor (3212 MSEK), att jämföra med 1,4 miljarder för samma period 2020. Det operativa kassaflödet ökade med 6% och uppgick till drygt 3,6 miljarder kronor (3627 MSEK).

Nedstängningarna bakom rekordtillväxt

I en kommentar till delårsrapporten framhåller Nico Delvaux, vd och koncernchef, att den rekordstora tillväxten på 23 procent ska ses mot bakgrund av pandemin och de kraftfulla nedstängningar som gjordes under andra kvartalet 2020, som är den främsta faktorn.

EMEIA, som påverkades mest av nedstängningarna under 2020, rapporterar en organisk tillväxt på 39% med stark tillväxt i alla regioner. Americas växte 26% och Entrance Systems tillväxt uppgick till 21% där samtliga marknader och produktområden växte starkt. Även Global Technologies rapporterar stark organisk tillväxt om 17%, men volymerna är fortsatt lägre i de reserelaterade segmenten jämfört med innan pandemin.

– Återhämtningen för Asia Pacific går långsammare till följd av fortsatta restriktioner och nedstängningar i flera marknader och den organiska tillväxten var stabil, säger Nico Delvaux som också kommenterar ökningen av rörelseresultatet (71%) och rörelsemarginalen (15,2%).

– Trots väsentligt högre råmaterial- och logistikkostnader nådde vi en operativ hävstång på 40%. Det operativa kassaflödet var starkt och uppgick till 3 627 MSEK.

Accelererad tillväxt

Nico Delvaux framhåller också att efterfrågan i flera marknader har gradvis förbättrats och omsättningen är nu, justerad för valuta, tillbaka till eller över nivåerna före pandemin i EMEIA, Americas och Entrance Systems.

–Vi skiftar därför fokus till att öka vår lönsamma tillväxt, något vi beskrev mer ingående på vår kapitalmarknadsdag i maj. En viktig drivkraft för tillväxt är uppgradering av den installerade basen till elektromekaniska produkter och lösningar, en övergång som pandemin har påskyndat, säger han.

– Detta ger också möjligheter att öka de återkommande intäkterna från licenser och programvaror. Skiftet mot mer hållbara lösningar är en annan viktig tillväxtkraft. Vår produktutveckling kommer fortsätta att vara vital för båda dessa initiativ, förklarar Nico Delvaux vidare.

Avyttringen av Certego

Delvaux betonar också betydelsen av några företagsförvärv som Assa Abloy gjorde under perioden.

– Sure-Lock i USA och MR Group i Portugal, stärker Assa Abloys position i de mogna marknaderna med kompletterande produkter och lösningar i vår mekaniska kärnverksamhet, säger han.

Nico Delvaux kommenterar också avyttringen av ”låssmedverksamheten” Certego.

– Detta kommer att renodla EMEIA’s försäljningskanaler i den nordiska regionen och transaktionen kommer att ha en positiv effekt på vår rörelsemarginal.

Komponentbrist

Eftersom råmaterialkostnaderna fortsatte att öka under andra kvartalet så har Assa Abloy tvingats genomföra flera prishöjningar.

– Under kvartalet har vi arbetat med att hantera bristen på vissa komponenter. Genom goda arbetsinsatser hanterade vi komponentbristerna och logistikbegränsningarna på ett effektivt sätt, samtidigt som vi bibehöll vår kundservice på en hög nivå, säger Nico Delvaux som ser optimistiskt på framtiden.

– När vi ser framåt förväntar vi att mobiliteten och efterfrågan i flera marknader och segment kommer att normaliseras förutom inom de reserelaterade vertikalerna där restriktionerna försenar vår återhämtning. Jag ser nu fram emot att tillsammans med mina kolleger arbeta på våra långsiktiga tillväxtplaner för att öka vår lönsamma tillväxt, kommenterar han avslutningsvis


Leverantörer
Till toppen av sidan