SecurityWorldMarket

2019-11-28

Finland först med certifiering av smarta enheters säkerhet

Fitness-smartklockan Polar Ignite är en av de första produkternas att få cybdedrsäkerhetsmärket.

Finland är det första landet i Europa som börjar certifiera smarta enheters säkerhet – det nya Cybersäkerhetsmärket hjälper konsumenter att köpa säkra produkter.

Transport- och kommunikationsverket Traficom har idag lanserat ett cybersäkerhetsmärke. För konsumenten är märket en garanti för att produktens informationssäkerhetsegenskaper är i ordning. Cybersäkerhetsmärket kan beviljas smarta nätverkande enheter om de genomgått en certifieringsprocess som är baserad på EN 303 645. Med hjälp av cybersäkerhetsmärket vill Traficom öka konsumenternas medvetenhet om informationssäkerheten och säker användning av uppkopplade apparater.

Smarta hem blir allt vanligare i Finland och det betyder att man uppkopplar allt fler apparater till internet och den information som apparaterna förmedlar används för olika tjänster. Eftersom apparaterna kontinuerligt samlar in information om användarna ska man fästa allt större uppmärksamhet vid informationssäkerheten i apparaterna. När informationssäkerheten i de uppkopplade apparaterna, t.ex. smarta tv-apparater och smarttelefoner, är i skick kan man undvika till exempel risken för missbruk av uppgifterna, hackning eller dataläckage.

Traficom utredde hösten 2019 konsumenternas attityder och önskemål när det gäller att skaffa och använda smarta enheter.* De viktigaste observationerna i undersökningen var att varannan finländare är orolig över informationssäkerheten i smarta enheter och två av tre upplever att det är mycket viktigt att man har tillgång till begriplig information om apparaternas informationssäkerhet.

– Informationssäkerheten i de apparater som finns på marknaden varierar och än så länge har det inte funnits ett enkelt sätt för konsumenterna att skilja på säkra och osäkra apparater. Det nu lanserade Cybersäkerhetsmärket svarar på detta behov och gör köpbeslutet lättare. Märket hjälper konsumenterna att identifiera en tillräckligt informationssäker apparat, säger Jarkko Saarimäki, direktör för Cybersäkerhetscentret vid Traficom.

Pilotprojekt med Cozify, DNA och Polar

Det aktiva främjandet av Cybersäkerhetsmärket började vid slutet av 2018. Märket har utvecklats i Cybersäkerhetscentrets pilotprojekt i samarbete med Cozify Oy, DNA Abp och Polar Electro Oy. Dessa företags produkter har nu fått de första Cybersäkerhetsmärkena. Produkterna är Cozify Hub för smarta hem, DNA:s smarta uppvärmningstjänst Wattinen och fitness smartklockan Polar Ignite.

– Vi främjar Cybersäkerhetsmärket i vår kampanj vars tema är ”Köp smart, inte blint”. Vi hoppas att konsumenterna lär sig känna igen märket och att de börjar leta efter produkter försedda med detta märke. Samtidigt främjar vi utbudet av informationssäkra apparater på marknaden. Vi hoppas att så många tillverkare som möjligt vill certifiera sina produkter. Vårt syfte är att de flesta kategorier för hemelektronik inom några år kommer att omfatta produkter försedda med Cybersäkerhetsmärket, säger Saarimäki.

Cybersäkerhetsmärket

Informationssäkerheten i smartapparater är en global utmaning, och i Europa har man tagit flera initiativ för att förbättra deras informationssäkerhet. Finland är det första landet som börjat bevilja informationssäkerhetscertifikat för apparater som klarat testen. Till följd av det nu publicerade Cybersäkerhetsmärket blir Finland ett av toppländerna i Europa när det gäller att främja informationssäkerhet i smartapparater.

– Det finska cybersäkerhetsmärket är designat att utgöra ett svar på konsumenternas problem när smartapparater blir allt vanligare i hushåll. De apparater som fått märket har goda möjligheter att även få andra europeiska certifikat för smartapparater i framtiden”, säger ledande sakkunnig Juhani Eronen från Traficom.

Webbplats förcertifierade produkter
Det är lätt att hitta information om cybersäkerhetsmärket. Den nya webbplatsen www.tietoturvamerkki.fi betjänar både konsumenter och de företag som vill få märket för sin produkt. På webbplatsen finns alla produkter som fått cybersäkerhetsmärket och grundläggande information om märket. För företag ger webbplatsen också anvisningar för hur de kan få ett cybersäkerhetsmärke.

Certifieringsprocessen för cybersäkerhetsmärket

Cybersäkerhetscentret vid Traficom har utvecklat en särskild certifieringsprocess för cybersäkerhetsmärket. En förutsättning för beviljande av märket är att produkten uppfyller de krav som Cybersäkerhetscentret uppställt. Detta verifieras genom att testa apparaten.

Kraven baserar sig på den europeiska standardiseringsorganisationen ETSIs standardutkast och kraven i detta utkast har anpassats så att de uppfyller de speciella krav som gäller hot mot informationssäkerhet i konsumentutrustning. Kraven på Cybersäkerhetsmärket tar även hänsyn till olika internationella och nationella krav och rekommendationer om ämnet. På så sätt garanteras att arbetet för att få märket även kan tillämpas på en internationell verksamhetsmiljö.

Traficom driver på
för hållbar digitalisering

Transport- och kommunikationsverket Traficom är en myndighet som betjänar i ärenden som gäller tillstånd, registrering och övervakning inom trafik, transport och kommunikation. Traficom främjar transportsystemets funktion och säkerhet samt ser till att alla i Finland har tillgång till säkra och högklassiga kommunikationsförbindelser och -tjänster till ett rimligt pris. Verket snabbar upp utvecklingen av det digitala samhället och stöder hållbar utveckling. Traficom har cirka 900 anställda på 15 orter. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och en del av Trafikverket slogs samman till Traficom den 1 januari 2019.

*Konsumentundersökningen genomfördes av IROResearch Oy på uppdrag av Traficom. För undersökningen intervjuades sammanlagt 1 000 finländska personer som hade fyllt minst 15 år. Personerna intervjuades i en konsumentpanel på internet i augusti 2019.


Leverantörer
Till toppen av sidan