SecurityWorldMarket

2020-05-27

Digitalisering och cybersäkerhet är säkerhetsföretagens väg framåt

Lennart Alexandrie, publisher AR Media International.

Säkerhetsföretagen bör använda tiden under pågående pandemi till att utveckla sina digitala erbjudanden och övergå till tjänstebaserade affärsmodeller. Med denna utgångspunkt följer också att finna strategier som syftar till optimerad cybersäkerhet, menar Lennart Alexandrie, publisher på AR Media International på debattsidan i tidningen Securityuser (2/2020).
Här är artikeln i sin helhet.

Covid-19 har satt hela vår tillvaro i gungning. Säkerhetsmarknaden utgör inget undantag. Och mycket tyder på att post-corona låter vänta på sig. Men ska branschen verkligen vänta? Är det inte egentligen tid för att fatta långsiktiga beslut och få saker att hända för att bättre möta de växande behoven på marknaden, när den så småningom börjar sin resa mot normalisering.

Covid-19-pandemin kommer så småningom lägga sig, men dess påverkan kommer bestå.

Kanske inte så att pandemin förändrar framtiden, men den påskyndar dess innehåll. Man kan säga att coronakrisen markerar slutet på början av en utveck- ling som pågått länge och som i allt väsentligt hänger ihop med digitaliseringen.

Ta vertikalen detaljhandeln, som är hårt drabbad av pandemin, men redan innan Corona var det en krisbransch på grund av den växande näthandeln. Med Corona har butiksdöden påskyndats ytterligare.

Den hårt drabbade flygbranschen är ett annat exempel. Den stod också inför stora utmaningar innan covid-19-utbrottet. Ökat miljömedvetande har resulterat att människor och företag många gånger väljer tåg eller låter sammankomster ske över nätet istället för att resa och för att hålla fysiska möten.

Med covid-19-utbrottet och dess konsekvenser har detaljhandeln och flygbolagen fått en ännu längre resa till återhämtning. Den tidigare påbörjade nedåtspiralen har blivit mycket brantare och de båda branscherna behöver radikalt förändra sina affärsmodeller för att hitta tillbaka till tillväxt med lönsamhet. Den pågående digitaliseringsrevolutionen kräver förändring.

För säkerhetsbranschen är utgångsläget bättre än för detaljhandeln och flygbolagen, eftersom coronakrisen inte föregick av en minskad efterfrågan. De globala trenderna som pågått under många år är digitalisering och tjänstefiering. Utvecklingen mot Security as a Service (SaaS) har dock gått väldigt långsamt, dels för branschens traditionella konservatism men också för de cybersäkerhetsrisker som en digitalisering medför. Lägg därtill att många säkerhetsföretag saknar kompetens när det gäller IT-teknik. Därför regerar produktbaserade affärsmodeller där man tar betalt för levererad teknisk utrustning och arbetade timmar.

I den pausade tillvaro som råder är tillfället rätt för säkerhetsföretagen att använda tiden för att utveckla sina digitala erbjudanden och övergå till tjänstebaserade affärsmodeller. Mognaden för att använda digitala tjänster har ökat och fortsätter att öka snabbt under pandemin då den digitala kommunikationen blivit livsnödvändig. Med en snabbt växande IoT-marknad som snart boostas av 5G når digitaliseringen helt nya nivåer. Därför bör säkerhetsbranschens företag göra sig redo och inte vara allt för sena ombord på tåget in i framtiden.

Funktioner, anpassade till verksamheters behov, är vad marknaden efterfrågar. För detta krävs inga kostsamma inves- teringar i teknik. Istället blir säkerhet en del av driftkostnaden och betalas i abonnemangsform. Uppgraderingar, felsökningar och andra service-åtgär- der på distans bör vara lika självklart på marknaden för fysisk säkerhet som de är på IT-marknaden i övrigt. Under den pågående coronakrisen har digitali- seringens nytta tydliggjorts på flera sätt, inte minst på marknaden för fysisk säker- het. Flera företag har inrapporterat om svårigheten att ge service och åtgärda fel hos sina kunder, då deras installatörer inte har släppts in i anläggningen där säker- hetssystemet är installerat. I många fall handlar det om åtgärder som lätt kunnat utföras på distans och inom ramen för ett abonnemangsbaserat serviceavtal.

Säkerhetsleverantören ska vara en partner som med sina lösningar och sin kompetens medverkar till att kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet. Framtiden handlar om att kunna utföra effektiva leveranser, med kvalitet, kontinuitet och hållbarhet och att hitta fungerande tjänstebaserade affärsmodeller.

Med ökat IP-teknikinnehåll följer naturligtvis att förbättra kompetensen och finna strategier som syftar till optimerad cybersäkerhet. Cybersäkerheten måste hållas högt i alla led, från tillverkare till systemleverantör och slutanvändare. Ingen kan smita undan.

Att marknaden bromsat på grund av coronakrisen ger såväl små som större säkerhetsföretag tid och möjligheter att anpassa sin verksamhet till den växande efterfrågan på digitala tjänster. Att bejaka denna chans är klokt och kanske helt nödvändigt för företag som vill vara en del av framtiden.


Lennart Alexandrie,

publisher AR Media International.


Leverantörer
Till toppen av sidan