SecurityWorldMarket

03.07.2014

Tidligere veiledning for forskrifter kan sette sikkerheten i fare

Administrerende direktør Geir Kvifte i Proxll AS, mener at tidligere veiledning for  forskrifter kan sette sikkerheten i fare.

Administrerende direktør Geir Kvifte i Proxll AS, mener at tidligere veiledning for forskrifter kan sette sikkerheten i fare.

Viktige endringer i VTEK10 får konsekvenser for nød- og ledelys

Det dreier seg om sikkerhet i bygg. Standard ISO 16069 (NS 3926 i Norge) benyttes i alle europeiske land, den er oversatt til norsk, revidert en god del og likestilt med de andre nødlysnormene vi har i dag. Ordlyden i VTEK10 gjorde at NS3926 fremstod som eneste prekvalifisert løsning for nødbelysning/ledesystemer i bygg.

– Dette førte til stor uenighet i bransjen og bransjeforeningen Noralarm mente dette førte til ensidig og feil bruk av ledesystemer som resulterte i lavere sikkerhet i bygg. På denne bakgrunnen sendte Noralarm et brev til Kommunal- og regionaldepartementet med ønske om dialog, sier Geir Kvifte, administrerende direktør i Proxll AS.

I revisjonen av VTEK10 i april, med en ny tekst for valg av prekvalifisert løsning for nød- og ledelys, har man endret flere viktige avsnitt. Det har tidligere kun vært NS 3926 som har stått som prekvalifisert løsning under punkt 11.12 men dette er nå endret slik at det nå vil bli enklere å velge en løsning som gir god nok sikkerhet.

– Den typen installasjoner som allerede er gjort, basert på revideringen av nødlysnormene før endringen i VTEK10, mener vi bør endres for å bedre sikkerheten i bygget. Det er viktig at kontrollerende myndighet nå kommer på banen. Myndighetene er nødt til å ha tilstrekkelig kapasitet og nødvendig kompetanse på dette meget viktige området. Det er nødvendig å tilpasse den nye veiledningen for å bedre sikkerheten i eksisterende bygg, sier Kvifte.

– Jeg har flere eksempler fra nylig oppførte offentlige bygg som belyser vårt syn. Det at det heller ikke har vært krav til vedlikehold av ladelyset (normalbelysningen i bygget) til etterlysende ledelinjer, reiste store spørsmål ved kvaliteten på en slik installasjon, understreker Kvifte.

Her er de viktige endringene det nå er nødvendig å merke seg:

- God merking av fluktveier og utganger til rømningsveier og god belysning og merking i rømningsveiene vil redusere den nødvendige rømningstiden.

- Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt, ledelinjer og nødlys som skal bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende.

- Størrelse på brannceller og persontall skal legges til grunn for valg av type ledesystem.

- Ledesystem som prosjekteres og utføres i samsvar med NS 3926 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk vil tilfredsstille forskriftens krav til ledesystem.

- Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (Arbeidsplassforskriften) stiller krav om nødbelysning der arbeidstakere kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen og om at rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen.

For prosjektering og utførelse av nødbelysning vises til NS-EN 1838 Anvendt belysning – Nødbelysning.

- Ved prosjektering av byggverk der Arbeidsplassforskriften gjelder, bør kravene i de to forskriftene ses i sammenheng. Ledesystem og nødbelysning bør prosjekteres slik at disse installasjonene samlet sett gir de beste forutsetningene for rask og effektiv rømning.


– Dette betyr at alle bygg hvor det er ansatte, og som dermed gjør Arbeidsplassforskriften gjeldende, skal ha nødlys for å gi tilstrekkelig belysning. Etterlysende ledelinjer kan brukes i tillegg for å øke sikkerheten ytterligere. Vi i Proxll AS sammen med de andre medlemmene i Noralarm er glade for at våre kommentarer har blitt tatt til følge og ber nå om at de etterleves for å gi sikre bygg i fremtiden, avslutter Geir Kvifte.Leverandører
Tilbake til toppen