SecurityWorldMarket

18.06.2020

Søkere fra alle fylker

Rektor Nina Skarpenes hilser flagget under avslutningen i Oslo i fjor. Politihøgskolen har fortsatt god søknad fra alle deler av landet, og det er gledelig. Foto: Sturlason

Politihøgskolen ønsker søkere fra hele landet, og det oppnås også i år. Nå presenteres søkertall til bachelorutdanningen fordelt på fylker, og ikke politidistrikter. Oslo er fortsatt det mest populære studiestedet.

Det er en erklært målsetting med søkere fra hele landet, som ett av flere virkemidler for å sikre bred rekruttering til politiutdanningen. 3459 søkte politiutdanning til 400 studieplasser i 2020. Det er en nedgang fra tidligere år, og dette har nok flere årsaker. 

Nå presenteres altså tallene fylkesvis. Og dette begrunnes slik av fungerende seksjonsleder Anders Tveit Lundemo ved Seksjon for opptak og rekruttering:

- I forbindelse med den store kommune- og fylkessammenslåingen har vi sett på tallmaterialet på nytt. Det er en omfattende oppgave for høgskolen å bryte ned tallene fra fylkesnivå til distriktsnivå i politiet. Videre er det nå relativt stort overlapp mellom politidistriktsgrenser og fylkesgrenser, og vi har derfor besluttet at fylkesnivå er dekkende nok. Alle fylker er godt representert, og det er gledelig.

Oslo mest populært

Når det gjelder interesse for de tre studiestedene er fortsatt Oslo den mest populære blant de som har politiutdanning som førstevalg. Søkerinteressen til Oslo er over dobbelt så høy som til de to øvrige studiestedene, dette er i tråd med tidligere år. Og det selv om det høsten 2020 skal tas opp betydelig færre studenter akkurat i Oslo.

Opptaksprosessen pågår nå for fullt, og søkerne får endelig beskjed gjennom Samordna opptak 20. juli.


Leverandører
Tilbake til toppen