SecurityWorldMarket

09.10.2019

Politiet og Oljedirektoratet er for dårlig sikret mot datakriminalitet

Nok en gang viser Riksrevisjonens undersøkelse at samfunnskritiske institusjoner ikke sikrer seg godt nok mot dataangrep.

Dataangrep kan sette samfunnskritiske institusjoner ut av spill. Riksrevisjonens nyeste undersøkelse viser at verken politiet eller Oljedirektoratet sikrer IKT-systemene sine godt nok mot datakriminalitet.

Resultatet av Riksrevisjonens årlige revisjon og kontroll

─ Det står i all hovedsak bra til med regnskapene i staten, men for tredje år på rad har vi funnet vesentlige feil hos Forsvaret. Regnskaper av høy kvalitet er viktig for å sikre tillit til offentlige myndigheter, at statlige midler blir brukt slik Stortinget har bestemt og at budsjettene brukes effektivt, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I budsjettåret 2018 har Riksrevisjonen revidert statsregnskapet og 232 årsregnskaper fra departementer og underliggende virksomheter, og funnet feil ved 3 av disse.

Sterk kritikk mot politiet og Oljedirektoratet

─ Nok en gang viser våre undersøkelser at samfunnskritiske institusjoner ikke sikrer seg godt nok mot dataangrep. Dette kan få alvorlige konsekvenser og er sterkt kritikkverdig, sier Foss.

Politiet har ikke sikret sine sentrale IKT-systemer tilstrekkelig mot etterretning og angrep. De er et attraktivt mål for datakriminalitet, noe som kan ramme politiets operative evne og føre til at sensitiv informasjon om enkeltmennesker kommer på avveie.

Oljedirektoratet har heller ikke kommet langt nok i å sikre sine IKT-systemer. De har en sentral rolle i forvaltningen av norske olje- og gassressurser og behandler politisk, børs- og forretningssensitiv informasjon. Systemene de bruker har svakheter som kan utnyttes av uvedkommende i forbindelse med et dataangrep.

Mattilsynet gjør ikke nok for å hindre alvorlige brudd på dyrevelferdsloven

Undersøkelsen viser at Mattilsynet ikke følger opp dyreholdere som bryter dyrevelferdsloven godt nok. Det tar for lang tid før Mattilsynet kommer på ny inspeksjon og virkemiddelbruken trappes ikke opp i alvorlige saker. Konsekvensen er at dyrelidelser får pågå for lenge.

3,3 milliarder kroner står ubrukt hos universiteter og høgskoler

I 2018 hadde universiteter og høgskoler 3,3 milliarder ubrukte budsjettkroner. Beløpet tilsvarer nesten 10 prosent av den årlige bevilgningen på 35 milliarder. Universiteter og høgskoler har lov til å overføre budsjettmidler fra et år til et annet, men undersøkelsen viser at det mangler rammer og planer for bruken av midlene.

─ Til tross for dette fortsetter de årlige bevilgningene å øke. Nå bør Kunnskapsdepartementet gi Stortinget et samlet og entydig bilde av universitets- og høgskolesektorens økonomiske situasjon, påpeker Foss.


Leverandører
Tilbake til toppen