SecurityWorldMarket

21.09.2020

Mørketallsundersøkelsen 2020

Odin Johannessen, Direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd

2020 kommer til å gå inn i historien som et unntaksår. Et år der et virus – Covid-19 – har påvirket det meste av det vi foretar oss, som mennesker, bedrifter, myndig­heter og nasjonalstater. 

- Et virus, og en pandemi som har satt økonomisk utvikling i beste fall på vent i flere år, og hvis menneskelige kon­sekvenser vi i skrivende stund ikke ser rekkevidden av. Samtidig har dette viruset fremtvunget endringer i måten vi omgås på og får samfunnshjulene til å rulle videre. Stikkordet er digitalisering, sier Odin Johannessen, Direktør i Næringslivets sikkerhetsråd, i forbindelse med utgivelsen av Mørketallsundersøkelsen 2020.

- Vi er et av verdens mest digitaliserte land, og pandemien har forsterket og fremskyndet digitaliseringen av det norske samfunnet i sin helhet. Under et foredrag i Oslo nylig hevdet Casper Klynge, Danmarks første teknologiambassadør, men som nå er knyttet til Microsoft, at vi i løpet av denne perioden har for­sert ca tre års digital utvikling i samfunnet som helhet. Det er bra for oss, men det kommer ikke uten en medfølgende risiko som også må håndteres, først og fremst gjennom forebyggende virksomhet. Spørs­målet er – gjør vi det? Sikrer vi oss mot digitale trusler eller satser vi på flaks eller tilfeldigheter?

- Nasjonalt tok Stortinget nylig et viktig og riktig skritt da ny lov om Etterretningstjenesten ble vedtatt, og vi har nå et lovverk som setter våre myndigheter i stand til å beskytte oss mot utenlandske trusselaktører. Digital sikkerhet er ikke bare en myndighetsoppgave. Digital sikkerhet er en ”allemanns-oppgave”. Som ledere i næringslivet påhviler det oss et spesielt ansvar for vår virksomhets digitale sikkerhet.

- Mørketallsundersøkelsen 2020 er den 12. undersøkelsen om den digitale sikkerhetstilstanden i norsk næringsliv og noen offentlige virksomheter. Denne undersøkelsen har i år blitt utvidet til også å beskrive digital sikkerhet under Covid-19-pandemien. Vi har tatt noen av de opprinnelige spørsmålene og anmodet et noe mindre antall respondenter om å dele sine inntrykk og opplevelser etter noen ukers drift i en periode vi var pålagt meget strenge virksomhetsbeskrankninger av våre politiske myndigheter, sier han og fortsetter:

- Vi håper årets undersøkelse og rapport vil bidra til bedre og helhetlig sikkerhetsforståelse gjennom økt kunnskap om risikobildet knyttet sammen med behovet for godt forebyggende sikkerhetsarbeid.

- Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle som har støttet undersøkelsen og gitt sine viktige bidrag til rapporten. Deres engasjement og vilje til å bidra og dele egne erfaringer og synspunkt er uvurderlig for aktualitet og kvalitet i sikkerhetsarbeidet, avslutter Odin Johannessen.


Leverandører
Tilbake til toppen