SecurityWorldMarket

14.09.2020

Flere i politiet skal lære å gå etter pengene

Høgskolelektor Inger Coll ved Politihøgskolen

Politihøgskolen lanserer nå et nytt studium om inndragning og pengespor. Dette skal gjøre større deler av politiet i stand til å ta mer midler fra de kriminelle.

Studiet er nettbasert, og tilbys alle ansatte i etaten. En viktig målsetting er at politiet i alle ledd og på alle nivåer skal kunne se og utnytte de mulighetene som ligger i pengespor og inndragning, ikke bare i økonomisakene.

Høgskolelektor Inger Coll ved Politihøgskolen fremhever flere fordeler ved denne tilnærmingen.

- Tradisjonelt har nok pengesporsetterforskning og inndragning vært spesialisert i politiets øko-seksjoner. Men dette er faktisk relevant i alle saker, både opp mot profittmotivert kriminalitet og for eksempel i volds/overgrepssaker. Et fokus på studiet er å finne verdier og sikre dem underveis i etterforskningen. På denne måten unngår vi at kriminelle gjemmer verdier før saken kommer opp for domstolen.

Hun peker videre på erstatningsproblematikken.

- Videre fokuserer vi på sikring av fornærmedes erstatningskrav, for eksempel etter en voldshendelse eller voldtekt. På denne måten kan politiet bidra til at det faktisk er gjerningspersonen som betaler erstatningen, og ikke skattebetalerne som belastes gjennom voldsoffererstatningsordningen.

I introduksjonen til studiet på høgskolens nettside står følgende:

Så å si alle straffesaker har potensiale for inndragning og /eller pengesporsetterforskning. Jobber du på orden, straffesaksinntak, etterforskning eller som politijurist er dette studiet dermed relevant deg. Fokus på inndragning er viktig helt fra initialfasen og til iretteføring av straffesak og på studiet vil du lære effektive metoder for nullstilling av kriminalitet, som er viktig både forebyggende og allmennpreventivt.

Norge har fått kritikk fra den internasjonale organisasjonen Financial Action Task Force for å ligge etter når det gjelder arbeidet med inndragning.

Både Riksadvokaten og Politidirektøren ser svært positivt på det nye studietilbudet, og fremhever inndragning som en viktig del av politiets arbeid for å forebygge kriminalitet. Utbytte av straffbare handlinger ligger årlig på mange milliarder, ogpotensialet for inndragning i større skala er høyt. Inndragningstallene har vært stabilt lave de siste 15 årene.

- I 2005 ble det inndratt 133 millioner kroner, mens det i 2018 ble inndratt 130 millioner kroner. Det er med andre ord liten fremgang å spore. Vi trenger et kompetanseløft, her er det mulig å oppnå betydelig fremgang med relativt enkle grep. Men da må alle ledd i politiet lære å se mulighetene og gå etter pengene i større grad enn de gjør nå, sier Inger Coll.

Studiet har søknadsfrist 15. oktober, er nettbasert og gir 7,5 studiepoeng. 

Oppstart er på nyåret 2021. Hovedmålgruppen er som nevnt ansatte i politiet, og søknadsprosessen er forenklet for å sikre at flest mulig kan ta studiet. Også bachelorstudenter ved Politihøgskolen kan søke, og det samme gjelder ansatte i samarbeidende forvaltningsorgan.


Leverandører
Tilbake til toppen