SecurityWorldMarket

04.07.2019

ÅF Advansia satser bredt på sikkerhetsrådgivning

Manglende fokus på sikkerhet i ledelsen i norske virksomheter kan medføre store økonomiske og menneskelige konsekvenser. Påstanden kommer fra Jack Fischer Eriksen, som i juni forlot lederrollen i Næringslivets Sikkerhetsråd for å bygge opp sikkerhetsrådgivning som en egen seksjon i ÅF Advansia.

Satsingen til ÅF Advansia kommer som svar på den utviklingen man ser i det nasjonale og internasjonale trusselbildet, jfr den siste tids hendelser hos f.eks Hydro, Visma og Helse Sør-Øst.

Fischer Eriksen har bred erfaring fra fagområdene som leder for Næringslivets Sikkerhetsråd. Han bygger nå opp en egen seksjon for sikkerhetsrådgivning i ÅF Advansia, som foreløpig består av 8 eksperter med ulik bakgrunn og kompetanse.

- Nesten alle norske virksomheter står i fare for å bli utsatt for en eller annen form for datakriminalitet. Utenlandsk etterretning er på jakt etter verdier vi forvalter i det norske samfunnet, både innen teknologi, forskning, beredskap og informasjon rundt våre grunnleggende nasjonale funksjoner. Mange norske virksomheter er underleverandører til virksomheter som forvalter eller eier slik verdier, og er av den grunn mål, innleder Jack Fischer Eriksen.

Satsingen kommer som svar på den utviklingen man ser i det nasjonale og internasjonale trusselbildet, jfr den siste tids hendelser hos f.eks Hydro, Visma og Helse Sør-Øst.

Fischer Eriksen har bred erfaring fra fagområdene som leder for Næringslivets Sikkerhetsråd. Han skal nå bygge opp en egen seksjon for sikkerhetsrådgivning i ÅF Advansia, som foreløpig består av 8 eksperter med ulik bakgrunn og kompetanse.

- Samlet vil vi ha kompetanse på fagrådgivning innen menneskelig, teknologisk og organisatorisk sikring, designing out crime/CPTED, sikkerhet i skoler og utdanningsinstitusjoner, strategisk rådgivning, analyser og vurderinger, prosjektledelse i sikringsprosjekter, prosjektsikkerhetsledelse, byggeledelse i sikringsprosjekter, kriseledelse og beredskap. Mine kolleger har bakgrunn fra forskjellige enheter i Forsvaret, Politiet, Forsvarsbygg og departementene, fortsetter Fischer Eriksen.

Hva betyr det å tenke helhetlig?

- Vi har en tilnærming til sikkerhet, knyttet til tilsiktede eller utilsiktede hendelser, hvor dette er en naturlig del av virksomhetsstyringen, det vi kaller ende til ende tilnærming. Når det eksempelvis gjelder bygging av ny infrastruktur eller bygninger, ønsker vi at sikkerhet er en naturlig og selvfølgelig del allerede i planfasen, sammen med blant annet byggherre, arkitektene og ingeniørene. Det handler om helhetlige løsninger hvor vi ser på sammenhengen mellom sikkerhet, sikring, beredskap, hendelseshåndtering og teknologi i et langt livsløp, og hvor vi jobber med de ansatte, teknologien og organisasjonen, forteller Fischer Eriksen.

Hvordan bør virksomhetene arbeide med sikkerhet?

- Det første virksomhetsledere bør gjøre, er å finne virksomhetens risiko i det markedet de operer i. Det starter med kartlegging av virksomhetens verdier, og her dukker det ofte opp verdier selskapets ledelse ikke var klar over. Når verdiene er kartlagt, skal disse klassifiseres – eksempelvis fra ekstrem verdi til lav verdi. Dernest må det utarbeides trusselvurdering, og alternative scenarioer som kan påvirke virksomhetens verdier. Scenariene settes opp mot verdiene, og det må kartlegges hvor sårbar verdien er gitt at den blir eksponert mot en trussel, og ut av dette kommer man frem til risikoen.

I neste fase utarbeides forskjellige tiltaksforslag som skal redusere risikoen. Den restrisikoen som man sitter igjen med, skal være ledelsens aksepterte risiko, fortsetter Fischer Eriksen.

Hva er konsekvensene av manglende fokus og helhetlig tilnærming?

- Min påstand er at hvis sikkerhet er en integrert del av prosessene ved eksempelvis nybygg, blir det både bedre løsninger og ofte mer robuste løsninger, og ofte betydelig mer kosteffektive løsninger. Ved å planlegge sikkerhet på et tidlig stadium, kan også sikkerhetsløsninger bli en integrert og naturlig del av i bygget. Konsekvensen ved å planlegge for sikkerhet for sent, kan medføre økte kostnader, at løsninger ikke lar seg integrere, og ofte blir det umulig å finne gode og robuste løsninger, sier Fischer Eriksen.

Vi ønsker å jobbe med organisasjonen i tidlig fase, slik at evt sikringstiltak blir en naturlig del av hverdagen for alle ansatte, og det er viktig at alle har forståelsen av hvorfor nettopp tiltakene er tilstede for å trygge deres arbeidsplass. Hvis de ansatte opplever tiltakene som en ulempe og hinder i hverdagen, finner de ofte alternative løsninger som gir nye sårbarheter, og i beste fall var kostandene knyttet til tiltakene en unødvendig investering. Sikkerhet skal lønne seg, samt gi merverdi. Klarer man ikke dette har man ikke gjort god nok jobb.

Hvilke bransjer er mest utsatt?

- Det er vanskelig å peke på hvilken bransje som er mest utsatt for kriminalitet, fordi kriminaliteten har mange forskjellige former. Som eksempel kan det nevnes at bygge-bransjen er særlig utsatt for organisert arbeidsmarkedskriminalitet, men også vinningskriminalitet. Virksomheter som er eier av, drifter eller tilbyr tjenester innenfor «kritisk infrastruktur» kan være utsatt for etterretningsvirksomhet, og kan få plassert «innsidere» i egen organisasjon – og de er ofte utsatt for avansert og alvorlig IKT kriminalitet. Sikkerhet og helhetlige sikringstiltak vil utvilsomt være høyaktuelt i tiden som kommer og her må virksomhetslederne ta et tydeligere ansvar, avslutter Fischer Eriksen.


Leverandører
Tilbake til toppen